Moim gościem w cyklu “Z Babą o budzie” będzie Fra­nek Oczkow­ski, mło­dy czło­wiek, któ­re­go codzien­ność jest peł­na marzeń i wyzwań. Inte­re­su­je mnie życie z jego per­spek­ty­wy — człon­ka rodzi­ny, w któ­rej licz­ne utrud­nie­nia wyni­ka­ją z życia z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi, a tak­że nasto­lat­ka, któ­ry żyje z hipo­pla­zją przed­ra­mie­nia, cukrzy­cą typu 1 i cho­ro­bą nowo­two­ro­wą.
Nie­peł­no­spraw­no­ści nie będą sta­no­wi­ły pod­staw naszej roz­mo­wy, chcia­ła­bym wie­dzieć, jak wyglą­da­ła edu­ka­cja Fran­ka, jego rela­cje z rówie­śni­ka­mi i jakie ma pla­ny na przyszłość. 

Zachę­cam tak­że do pozna­nia histo­rii rodzi­ny Fran­ka: http://​tro​je​dzie​ci​.org/
oraz śle­dze­nia pro­fi­lu opie­ku­nów i opie­ku­nek osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi: https://​www​.face​bo​ok​.com/​p​r​o​t​e​s​t​2​119