Zapra­sza­my wraz z Macie­jem Rau­hu­tem @rauhut_ do wysłu­cha­nia kolej­ne­go odcin­ka z cyklu „Z babą o budzie”. Gości­li­śmy Nie­dzię ( @Niedzia Pets  – oso­bę nie­bi­nar­ną, szczę­śli­wą i roz­wi­ja­ją­cą swo­ją pasję ter­ra­ry­stycz­ną. Zada­wa­łam licz­ne pyta­nia z tezą, ale oka­zu­je się, że moż­na przejść bez traum przez pol­ski sys­tem edu­ka­cji pań­stwo­wej jako oso­ba nie­bi­nar­na. Nie­dzia ma w sobie wie­le rado­ści życia i spo­ko­ju, któ­ry odzwier­cie­dla życie w bli­sko­ści z natu­rą. Roz­ma­wia­li­śmy też o tym, jak wspar­cie rodzi­ny, otwar­tość na innych, bli­skość zna­jo­mych mogą wie­le dać, o tym, że w szko­le wypa­da­ło­by wpro­wa­dzić moż­li­wość roz­wi­ja­nia wię­cej niż dwóch przed­mio­tów, by nie blo­ko­wać tych, któ­rzy mają w sobie wiel­ką cie­ka­wość świa­ta. Defi­ni­tyw­nie zmie­nić trze­ba też podej­ście do błę­du, któ­ry powi­nien być pod­sta­wą edu­ka­cji. Nie zabra­kło oczy­wi­ście też wyty­ka­nia błę­dów w sta­tu­tach szkol­nych (Ali­na Czy­żew­ska lubi to :p). Dzię­ku­je­my, że chcie­li Pań­stwo poświę­cić nam nie­dziel­ny wie­czór i zapra­sza­my za tydzień o 21.00 na spo­tka­nie z Mate­uszem Ryba­kiem, chło­pa­kiem, któ­ry nie­ustan­nie dzia­ła na gra­ni­cy, a ma 15 lat. #zba­bą­o­bu­dzie #zba­bą­o­bu­dzie #nie­dzia­pets #nie­dzia #rau­hut #live #pod­cast #edu­ka­cja #oso­ba­nie­bi­nar­na #nie­bi­nar­ność #zwie­rzę­ta #zwie­rze­ta #ter­ra­ry­sty­ka