Olim­pia­da Lite­ra­tu­ry i Języ­ka Pol­skie­go dla Szkół Pod­sta­wo­wych to kon­kurs skie­ro­wa­ny do uczennic_uczniów szkół pod­sta­wo­wych (szcze­gól­nie VIIVIII kla­sy) spraw­dza­ją­cy wie­dzę z języ­ka polskiego.

Udział w Olim­pia­dzie jest bez­płat­ny, a przy­wi­le­je, któ­re cze­ka­ją na naj­lep­szych, to:
· Oso­by z tytu­łem Fina­li­sty – 7 punk­tów w rekru­ta­cji do szko­ły średniej
· Oso­by z tytu­łem Lau­re­ata – zwol­nie­nie z egza­mi­nu ósmo­kla­si­sty z języ­ka pol­skie­go (auto­ma­tycz­ny wynik 100%) oraz przy­ję­cie do wybra­nej szko­ły śred­niej poza kolejnością


Olim­pia­da Lite­ra­tu­ry i Języ­ka Pol­skie­go dla Szkół Pod­sta­wo­wych skła­da się z trzech etapów:
· Zawo­dy szkol­ne (4−16 paź­dzier­ni­ka 2021)
· Zawo­dy okrę­go­we (część pisem­na: 8 stycz­nia 2022, część ust­na: 12 lute­go 2022)
· Zawo­dy ogól­no­pol­skie (20−23 kwiet­nia 2022)


Jak wyglą­da etap szkol­ny Olim­pia­dy Lite­ra­tu­ry i Języ­ka Pol­skie­go dla Szkół Podstawowych?

Na kil­ka tygo­dni przed eta­pem szkol­nym ogła­sza­na jest lista tema­tów i lek­tur obo­wią­zu­ją­cych pod­czas eta­pu szkol­ne­go. Możesz się z nią zapo­znać na stro­nie olijpsp​.pl

Do każ­de­go tema­tu obo­wią­zu­je zna­jo­mość lek­tur (głów­nie współczesnych).

Pod­czas zawo­dów szkol­nych oso­by bio­rą­ce udział w Olim­pia­dzie piszą wypra­co­wa­nie na jeden wybra­ny przez sie­bie temat. For­ma wypo­wie­dzi zale­ży od pole­ce­nia – może to być np. roz­praw­ka, cha­rak­te­ry­sty­ka lub spro­ble­ma­ty­zo­wa­ny opis.


Czas pisa­nia: 2 lekcje

Pra­ce są oce­nia­ne przez nauczy­cie­li pra­cu­ją­cych w szko­le na pod­sta­wie nastę­pu­ją­cych kryteriów:
· samo­dziel­ność i ory­gi­nal­ność opracowania,
· wyra­zi­ste zasa­dy budo­wy wywo­du (kom­po­zy­cja pracy),
· języ­ko­wy poziom wypo­wie­dzi (popraw­ność języ­ka, spój­ność wywo­du, odpo­wied­ni dobór środ­ków stylistycznych)

O skie­ro­wa­niu auto­rów naj­lep­szych prac do II eta­pu decy­du­ją nauczy­cie­le szkol­ni, a następ­nie jury Komi­te­tu Okręgowego.


Zawo­dy okrę­go­we – część pisemna

Część pisem­na II eta­pu skła­da się z dwóch części:
· wypra­co­wa­nie – uczest­ni­cy piszą roz­praw­kę na jeden z poda­nych tema­tów, czas trwa­nia tej czę­ści to 120 minut
· test języ­ko­wy – arkusz spraw­dza­ją­cy wie­dzę z zakre­su popraw­no­ści języ­ko­wej, skład­ni, flek­sji, sło­wo­twór­stwa, fra­ze­olo­gii, seman­ty­ki i sty­li­sty­ki, czas trwa­nia tej czę­ści to 90 minut

Wypra­co­wa­nie i test języ­ko­wy odby­wa­ją się tego same­go dnia. Do dru­giej czę­ści II eta­pu prze­cho­dzą ci uczest­ni­cy, któ­rzy uzy­ska­li co naj­mniej poło­wę punk­tów w każ­dej z części.


Część ust­na II eta­pu pole­ga na gło­so­wej inter­pre­ta­cji wylo­so­wa­ne­go wier­sza oraz roz­mo­wie z człon­ka­mi komi­sji juror­skiej. Uczest­nik ma 20 – 30 minut na przy­go­to­wa­nie się do swo­jej wypo­wie­dzi, a następ­nie pre­zen­tu­je swo­je przemówienie.

Głów­ny­mi kry­te­ria­mi oce­ny gło­so­wej inter­pre­ta­cji są:
· umie­jęt­ność zin­ter­pre­to­wa­nia utworu,
· poziom i samo­dziel­ność przygotowania,
· zna­jo­mość reguł poetyki,
· zna­jo­mość kon­tek­stów biograficznych,
· spój­ność wypo­wie­dzi i inter­pre­ta­cji utworu,
· poziom kul­tu­ry języka.
Ponad­to oce­nie pod­le­ga umie­jęt­ność wysłu­cha­nia pytań od komi­sji i udzie­le­nia na nie odpo­wie­dzi, a tak­że zdol­ność do wcho­dze­nia w dia­log (lub polemikę).

W tej czę­ści moż­na uzy­skać aż 40 punktów.


Kwa­li­fi­ka­cja do III eta­pu (zawo­dów ogólnopolskich)

Do zawo­dów ogól­no­pol­skich kwa­li­fi­ku­je się 170 naj­lep­szych uczest­ni­ków – po 5 z każ­de­go okrę­gu (80 osób) oraz 90 osób z naj­wyż­szy­mi wyni­ka­mi z listy ran­kin­go­wej. Aby zna­leźć się na liście, nale­ży uzy­skać co naj­mniej po 15 punk­tów z obu czę­ści eta­pu pisem­ne­go i 20 punk­tów z eta­pu ust­ne­go zawo­dów okręgowych.


Zawo­dy ogól­no­pol­skie – część pisemna

W trze­cim eta­pie uczest­ni­cy piszą wypra­co­wa­nie oraz test językowy. 

Do wybo­ru są trzy tema­ty. W wypra­co­wa­niu moż­na odnieść się do lite­ra­tu­ry obo­wią­zu­ją­cej w eta­pie szkol­nym, lek­tur szkol­nych lub samo­dziel­nie wybra­nych tek­stów lite­rac­kich. Czas trwa­nia tej czę­ści to 120 minut.

W ramach testu języ­ko­we­go spraw­dza­ne są te same umie­jęt­no­ści, co w II eta­pie, a dodat­ko­wo poja­wia­ją się zada­nia z zakre­su sty­li­sty­ki czy umie­jęt­no­ści dosto­so­wa­nia języ­ka do sytu­acji komu­ni­ka­cyj­nej. Test skła­da się z zadań otwar­tych, a czas na jego roz­wią­za­nie to 90 minut.


Zawo­dy ogól­no­pol­skie – część ustna

Część ust­na III eta­pu pole­ga na przed­sta­wie­niu przez uczest­ni­ka wypo­wie­dzi na jeden z poda­nych tema­tów. Lista zagad­nień jest publi­ko­wa­na na stro­nie OLiJP-SP, dla­te­go moż­na się przy­go­to­wać do tego eta­pu w domu. Po zapre­zen­to­wa­niu wypo­wie­dzi uczest­nik odby­wa roz­mo­wę z komi­sją, w któ­rej musi wyka­zać się wła­sny­mi reflek­sja­mi oraz zna­jo­mo­ścią kon­tek­stów wykra­cza­ją­cych poza pro­gram szko­ły podstawowej.

Po tej czę­ści two­rzo­na jest lista ran­kin­go­wa. Naj­lep­si uzy­sku­ją tytuł Lau­re­ata, a wszy­scy uczest­ni­cy III eta­pu – tytuł Finalisty.