Zapra­szam do wysłu­cha­nia roz­mo­wy z Andrze­jem Tuchol­skim @andtucholski , psy­cho­lo­giem biz­ne­su, stra­te­giem sku­tecz­no­ści, któ­ry zaj­mu­je się wyso­ko­spraw­czo­ścią i samo­sta­no­wie­niem, pro­wa­dzi bada­nia nad roz­pa­czą i z dzie­sięć lat (albo i wię­cej) poja­wiał się w  TOP30 Naj­bar­dziej Wpły­wo­wych Blo­ge­rów w Pol­sce. Spo­tka­nie to wyni­kło z mojej potrze­by ucze­nia się i pozna­wa­nia ludzi, któ­rych inte­re­su­je edu­ka­cja i pro­ce­sy ucze­nia się (o tym jest cykl #zba­bą­o­bu­dzie”). Wie­rzę, że w szko­le życia potrze­bu­je­my wie­lu kom­pe­ten­cji i nie ma jedy­ne­go słusz­ne­go podej­ścia, dla­te­go moi goście opo­wia­da­ją mi o swo­ich spo­so­bach na roz­bu­dza­nie cie­ka­wo­ści, szu­ka­nie fraj­dy w nauce i podej­ście do nudy.
Opo­wia­da­my o roli matu­ry, potrze­bie leni­stwa i jego dobro­dziej­stwach oraz o tym, jak budo­wać odpor­ność psy­chicz­na i dla­cze­go szko­ła publicz­na to dobry wybór. 

Dzię­ku­ję Andrze­ju, to był wspa­nia­ły począ­tek week­en­du! Roz­da­łeś mi i naszym widzom mnó­stwo ener­gii. Wspa­nia­le jest posłu­chać mądrzej­szych od siebie.