W Świa­to­wym Dniu Świa­do­mo­ści Auty­zmu roz­po­czę­łam na Babo­wych stro­nach mie­siąc poświę­co­ny spek­trum autyzmu.


Szó­ste spo­tka­nie w ramach cyklu to roz­mo­wa na żywo (moż­na brać w niej udział, komen­to­wać i zada­wać pyta­nia) z psy­cho­loż­ką Ani­tą Wojt­kie­wicz, autor­ką blo­ga Psy­cho­log na spek­trum, któ­rej celem jest oba­la­nie mitów w kon­tek­ście doro­słych w ASC (Auti­stic Spec­trum Con­di­tions), ale rów­nież wszyst­kich tych, któ­re nie­ustan­nie two­rzą się wokół tema­ty­ki autyzmu. 

Ani­ta jest  tak­że kon­sul­tant­ką psy­cho­te­ra­pii pozy­tyw­nej trans­kul­tu­ro­wej, udzie­la kon­sul­ta­cji wsparciowych/psychoedukacyjnych w obsza­rze zdro­wia psy­chicz­ne­go osób w spek­trum auty­zmu, pro­wa­dzi pro­ce­sy dia­gno­stycz­ne ADHD/spektrum auty­zmu dla osób doro­słych w zespo­le z leka­rza­mi psy­chia­trii. Jest oso­bą w spek­trum neuroróżnorodności.


Tema­tem nasze­go spo­tka­nia, któ­re wypa­da tuż przed egza­mi­na­mi matu­ral­ny­mi, jest stres u osób neu­ro­aty­po­wych. Poroz­ma­wia­my o egza­mi­nach i szko­le: zarów­no o fobii szkol­nej, jak i tech­ni­kach radze­nia sobie ze stresem. 


Ser­decz­nie zapra­sza­my o godzi­nie 19.00 zarów­no na Face­bo­oku, jak i YouTu­bie @babaodpolskiego.

Wszyst­kie wyda­rze­nia zwią­za­ne z mie­sią­cem świa­do­mo­ści auty­zmu: https://​fb​.me/​e​/​K​3​s​a​Z​tP7