Przy­cho­dzę do Was z PRZE­pięk­nie wyda­nym tomem poezji Baczyń­skie­go, to efekt kon­kur­su Baczyń­ski bez fil­tra. W zeszłym roku dużo o nim pisa­łam, bo mia­łam zaszczyt zasia­dać w jury i wybie­rać naj­lep­sze zdję­cia, któ­re były inspi­ro­wa­ne wier­sza­mi Baczyń­skie­go i sta­ły się teraz ich ilustracjami. 
Prze­pięk­na robo­ta wydaw­ni­cza, kawał pra­cy i este­tycz­ny zachwyt. 
I teraz naj­lep­sze: album moż­na pobrać za dar­mo w for­ma­cie PDF (link w komen­ta­rzu). Załą­czam też wideo uka­zu­ją­ce każ­dą stronę. 
Ależ to była przy­jem­na współ­pra­ca. A może ktoś z Pań­stwa widział już zdję­cia na zeszło­rocz­nej wysta­wie przed Kor­de­gar­da. Gale­ria Naro­do­we­go Cen­trum Kul­tu­ry?
Za akcją stoją:
Wiel­kie Histo­rie (pozdra­wiam moje men­tor­ki z począt­ku nauczy­ciel­skiej dro­gi: Mag­da­le­na Pio­trow­ska i Justy­na Radomińska);