Tag: oligofrenopedagogika

Dofinansowanie zajęć dla uczniów z orzeczeniem 

Jeśli jesteś rodzi­cem lub opie­ku­nem ucznia z nie­peł­no­spraw­no­ścią, dowiedz się, jak możesz uzy­skać dofi­nan­so­wa­nie zajęć. 

Czym jest IPET?

Jeśli jesteś rodzi­cem lub opie­ku­nem, dowiedz się, czym jest IPET

Jak uzyskać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?

Jeśli jesteś rodzi­cem lub opie­ku­nem dowiedz się, jak możesz uzy­skać orze­cze­nie o potrze­bie kształ­ce­nia specjalnego.

Czym jest WOPFU?

Jeśli jesteś rodzi­cem lub opie­ku­nem ucznia z nie­peł­no­spraw­no­ścią, zachę­cam do zapo­zna­nia się z arty­ku­łem na temat WOPFU. W arty­ku­le znaj­dziesz infor­ma­cje na temat pro­ce­du­ry WOPFU, jej celów, prze­bie­gu oraz roli rodzi­ców w WOPFU.

17.05.2023 r.UNIWERSYTET GDAŃSKI: X Konferencja Studencka Dzień Pedagoga Specjalnego

Będę pre­le­gent­ką!

BABĄBUDZIE| Gościni: psycholożka Anita Wojtkiewicz, autorka bloga Psycholog na spektrum

Zapra­szam do udzia­łu w rozmowie

BABĄBUDZIE: Metody nauczania sprawdzone w edukacji włączającej

Zapra­szam do wspól­ne­go dzie­le­nia się pomy­sła­mi pod­czas rozmowy. 

BABĄBUDZIE| Gość: Mateusz Różański, dziennikarz specjalizujący się w spektrum

Zapra­szam do udzia­łu w rozmowie

Miesiąc świadomości autyzmu – cykl wydarzeń

Zapra­szam do wzię­cia udzia­łu w spo­tka­niach online. 

Konferencja „Autystyczne umysły w cyfrowym świecie” – Fundacja Prodeste i Fundacja ALEKlasa – wspieramy edukację i rozwój dzieci w spektrum autyzmu

Wszyst­kie wystą­pie­nia pre­le­gen­tów będą w try­bie ON-LINE.
Wszyst­kie wystą­pie­nia pre­le­gen­tów będą tłumaczone.
Dostęp do nagrań z wykła­dów 14 dni.

Dostosowanie

Jak zor­ga­ni­zo­wać dosto­so­wa­nie?  Dosto­so­wa­nie orga­ni­za­cji naucza­nia jest nie­zbęd­ne do mówie­nia o edu­ka­cji włą­cza­ją­cej i zdro­wym pro­ce­sie dydak­tycz­nym, któ­ry fak­tycz­nie wspo­ma­ga roz­wój, a nie jest jedy­nie prze­cho­wal­nią dziec­ka w budyn­ku szkol­nym. To, jakie for­my dostosowania...

Czym są specjalne potrzeby edukacyjne?

Spe­cjal­ny­mi potrze­ba­mi edu­ka­cyj­ny­mi nazy­wa­my takie potrze­by, któ­re wska­zu­ją na więk­sze niż typo­we dla rówie­śni­ków trud­no­ści w ucze­niu się. Przy czym nie ma zna­cze­nia, co jest powo­dem tych pro­ble­mów.  Szko­ła oraz oso­by naucza­ją­ce powin­ny uwzględnić...

Dla kogo edukacja włączająca?

Dosto­so­wa­nie orga­ni­za­cji naucza­nia jest nie­zbęd­ne do mówie­nia o edu­ka­cji włą­cza­ją­cej i zdro­wym pro­ce­sie dydak­tycz­nym, któ­ry fak­tycz­nie wspo­ma­ga roz­wój, a nie jest jedy­nie prze­cho­wal­nią dziec­ka w budyn­ku szkol­nym. To, jakie for­my dosto­so­wa­nia nale­ży wybrać, jest...

ADHD – zbiór informacji

O dia­gno­zy, przez przy­czy­ny po meto­dy pra­cy z ADHD

Zapraszam na darmowy pokaz “ŚUBUKa” poprzedzony dyskusją o edukacji włączającej

Zapra­szam na dys­ku­sję i pokaz „Śubu­ka”
8.12.2022 r.
16:00
Kino­te­ka PKiN
Popro­wa­dzę wpro­wa­dze­nie przed filmem.
MSCDN Wydział w War­sza­wie zapra­sza wszyst­kich zwią­za­nych z edu­ka­cją i szkolnictwem.

Elastyczność umysłowa #ADHDWSZKOLE

Tra­fia cię szlag, bo dziecko:
☠️ zapo­mi­na o kartkówkach;
☠️ krę­ci się wiecz­nie w poszu­ki­wa­niu kluczy/pracy domowej/plecaka;
☠️ spóź­nia się na lekcje.

Brak dopaminy #ADHDWSZKOLE

Czło­wiek z ADHD musi być świa­do­my tego, jak funk­cjo­nu­je, co jest wręcz nie­moż­li­we, gdy jest się dzieckiem. 

Ludzie, a nie puzzle. Rzecz o symbolach autyzmu.

Prze­gląd sym­bo­li­ki, odwo­ła­nie do gdań­skie­go mura­lu i wyja­śnie­nie stanowiska. 

Koniec z Zespołem Aspergera – zmiana nazewnictwa

Trwa­ją pra­cę nad zmia­ną okre­śleń dia­gno­stycz­nych w kate­go­rii 6A02.

Przebodźcowanie

Zadba­łam w tym roku o swój kom­fort, ale mam już pra­wie 33 lata, więc zdą­ży­łam nauczyć się, co jest dla mnie dobre. Po świę­tach zada­łam w Sto­ries pyta­nie o to, czy uda­ło się wam odpo­cząć, odpo­wie­dzi były tre­ści­we: “ni chu**”. Stąd pomysł na ten wpis.
Nie jest to kolej­ny post w sty­lu “cze­go nie mówić w świę­ta”, lecz kil­ka infor­ma­cji o radze­niu sobie z prze­sty­mu­lo­wa­niem , któ­re­go czę­sto doświad­cza­ją nie tyl­ko oso­by w spek­trum, lecz tak­że wszy­scy, któ­rzy przyj­mu­ją zbyt wie­le bodź­ców. Zanim wró­ci­my do szko­ły – war­to zadbać o odpoczynek. 

Playtronica Touch Me – odkryłam niechcący świetne narzędzie do zabaw sensorycznych

Ten post nie jest spon­so­ro­wa­ny (a szko­da) i wyni­ka z czy­ste­go zachwy­tu narzę­dziem, któ­re wyświe­tli­ło mi się w rekla­mach. Play­tro­ni­ca Touch Me prze­wo­dzi napię­cie i gra dźwię­ki, gdy ludzie się doty­ka­ją. Pro­ste i pięk­ne, wyda­je mi się już koniecznym...

error: Chcesz pobrać treść? Zapraszam do www.babaodpolskiego.pl/sklep