Jeśli Two­je dziec­ko ma orze­cze­nie o potrze­bie kształ­ce­nia spe­cjal­ne­go, możesz ubie­gać się o dofi­nan­so­wa­nie zajęć spe­cja­li­stycz­nych z orga­nu pro­wa­dzą­ce­go szko­łę (np. gmi­ny, powia­tu, woje­wódz­twa). Dofi­nan­so­wa­nie może obej­mo­wać kosz­ty zajęć pro­wa­dzo­nych przez spe­cja­li­stów, takich jak logo­pe­da, tera­peu­ta SI, peda­gog spe­cjal­ny lub psycholog.Pomoc finan­so­wa z PFRON:

Pol­ski Fun­dusz Reha­bi­li­ta­cji Osób Nie­peł­no­spraw­nych (PFRON) ofe­ru­je pomoc finan­so­wą na reha­bi­li­ta­cję i inte­gra­cję spo­łecz­ną osób nie­peł­no­spraw­nych, w tym dzie­ci z auty­zmem. Pomoc PFRON może obej­mo­wać kosz­ty zajęć spe­cja­li­stycz­nych, zaku­pu sprzę­tu reha­bi­li­ta­cyj­ne­go lub dosto­so­wa­nie domu lub miesz­ka­nia do potrzeb oso­by nie­peł­no­spraw­nej.
Wnio­sek moż­na zło­żyć w for­mie papie­ro­wej lub elektronicznej.

Do wnio­sku nale­ży dołączyć:

  • orze­cze­nie o nie­peł­no­spraw­no­ści dziecka,
  • opi­nię leka­rza o sta­nie zdro­wia dziecka,
  • opis rodza­ju i zakre­su potrzeb dziec­ka w zakre­sie reha­bi­li­ta­cji i inte­gra­cji społecznej,
  • kosz­to­rys pla­no­wa­nych wydatków.

Wnio­sek roz­pa­try­wa­ny jest przez komi­sję do spraw dofi­nan­so­wa­nia PFRON. W przy­pad­ku pozy­tyw­nej decy­zji, PFRON wypła­ca dofi­nan­so­wa­nie na wska­za­ny we wnio­sku rachu­nek ban­ko­wy.
Wię­cej infor­ma­cji na temat dofi­nan­so­wa­nia od PFRON moż­na zna­leźć na stro­nie inter­ne­to­wej PFRON.


Zaję­cia rewa­li­da­cyj­ne opła­ca­ne z sub­wen­cji oświatowej:

Sub­wen­cja oświa­to­wa jest to rocz­na dota­cja udzie­la­na przez mini­stra wła­ści­we­go do spraw oświa­ty i wycho­wa­nia jed­nost­kom samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go na pokry­cie wydat­ków na cele oświa­to­we. Sub­wen­cja jest dzie­lo­na pomię­dzy samo­rzą­dy na pod­sta­wie licz­by uczniów w szko­łach i pla­ców­kach oświa­to­wych pro­wa­dzo­nych przez te samo­rzą­dy.
W przy­pad­ku uczniów z orze­cze­niem o spek­trum auty­zmu wyso­kość sub­wen­cji jest zwięk­sza­na o 9,5 punk­tu pro­cen­to­we­go. Ozna­cza to, że na każ­de­go ucznia z auty­zmem jed­nost­ka samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go otrzy­mu­je w 2023 roku dodat­ko­wą kwo­tę 6947 zł.


Sub­wen­cja oświa­to­wa może być wyko­rzy­sta­na na pokry­cie wydat­ków zwią­za­nych z edu­ka­cją uczniów z auty­zmem, takich jak:

  • zaję­cia rewalidacyjne,
  • spe­cja­li­stycz­ne usłu­gi wspomagające,
  • dosto­so­wa­nie warun­ków loka­lo­wych do potrzeb uczniów z autyzmem,
  • zakup pomo­cy dydaktycznych,
  • dofi­nan­so­wa­nie wyży­wie­nia i trans­por­tu uczniów z autyzmem.
Sub­wen­cja oświa­to­wa jest istot­nym wspar­ciem dla uczniów z auty­zmem i ich rodzin. Dzię­ki sub­wen­cji moż­li­we jest zapew­nie­nie uczniom z auty­zmem odpo­wied­niej edu­ka­cji i pomo­cy.


Jeże­li pla­ców­ka, do któ­rej uczęsz­cza oso­ba z orze­cze­niem o potrze­bie kształ­ce­nia spe­cjal­ne­go ze wzglę­du na spek­trum auty­zmu, nie zatrud­nia odpo­wied­nio wykształ­co­nych oli­go­fre­no­pe­da­go­gów, może sko­rzy­stać z zajęć reali­zo­wa­nych przez ośrod­ki zewnętrz­ne, któ­re pod­pi­szą umo­wę z placówką.

Jako BABA OD POLSKIEGO świad­czę taką usłu­gę zajęć rewa­li­da­cyj­nych i korek­cyj­no — kom­pen­sa­cyj­nych z języ­ka pol­skie­go dla uczniów z Liceum Astrid oraz Szko­ły w Chmu­rze i poma­gam rodzi­com oraz szko­łom w wyja­śnie­niu procedury.


BABIE OD POLSKIEGO sto­sow­ne wykształ­ce­nie i doświad­cze­nie do pro­wa­dze­nia zajęć rewa­li­da­cyj­nych oraz korek­cyj­no-kom­pen­sa­cyj­nych mają Ane­ta Kory­ciń­ska i Kata­rzy­na Zwolska-Płusa.


Wię­cej infor­ma­cji na temat zajęć rewa­li­da­cyj­nych znaj­dą Pań­stwo w zakład­ce: KSZTAŁCENIE SPECJALNE.