Orze­cze­nie o potrze­bie kształ­ce­nia spe­cjal­ne­go wyda­je się na wnio­sek rodzi­ców lub opie­ku­nów praw­nych dziec­ka. Potrze­bę taką powin­ni zauwa­żyć i zasu­ge­ro­wać nauczy­cie­le pra­cu­ją­cy dotych­czas z uczniem. Jed­nak z róż­nych przy­czyn nie zawsze tak się dzie­je, dla­te­go waż­ne jest, aby rodzic lub opie­kun praw­ny, prze­by­wa­ją­cy z dziec­kiem na co dzień i zna­ją­cy je naj­le­piej, nie oba­wiał się reago­wać na swo­je spo­strze­że­nia, wąt­pli­wo­ści i intu­icje. W przy­pad­ku, gdy uczeń/uczennica jest pełnoletni/pełnoletnia ma pra­wo wnio­sko­wać samodzielnie.


Do roz­po­czę­cia pro­ce­du­ry wyda­nia orze­cze­nia nie jest potrzeb­ne skierowanie.


Pro­ce­du­rę war­to roz­po­cząć moż­li­wie pręd­ko, ponie­waż czas ocze­ki­wa­nia na wizy­tę w porad­ni bywa dłu­gi. Orze­cze­nie o potrze­bie kształ­ce­nia spe­cjal­ne­go wyda­je się w ter­mi­nie mak­sy­mal­nie 30 dni, licząc od dnia zło­że­nia wnio­sku o jego wyda­nie lub od dnia uzu­peł­nie­nia wnio­sku, lub przed­sta­wie­nia dokumentacji.


Wnio­sek jest do pobra­nia na stro­nie inter­ne­to­wej rejo­no­wej porad­ni; moż­na otrzy­mać go rów­nież w wer­sji papie­ro­wej w sekre­ta­ria­cie poradni. 

Wnio­sek wraz z załącz­ni­ka­mi skła­da się w for­mie elek­tro­nicz­nej lub papierowej.


Kom­plet doku­men­ta­cji zawiera:

 • uzu­peł­nio­ny wniosek;
 • wyda­ne przez leka­rza aktu­al­ne zaświad­cze­nie o sta­nie zdro­wia dziec­ka lub ucznia (do pobra­nia na stro­nie inter­ne­to­wej rejo­no­wej poradni);
 • ory­gi­nał aktu­al­nej opi­nii przed­szko­la lub szkoły;
 • wyda­ne przez spe­cja­li­stów opi­nie, zaświad­cze­nia oraz wyni­ki obser­wa­cji i badań psy­cho­lo­gicz­nych, peda­go­gicz­nych i lekarskich
 • doku­men­ta­cję medycz­ną doty­czą­cą lecze­nia specjalistycznego;
 • poprzed­nio wyda­ne orze­cze­nia lub opi­nie, jeże­li takie zosta­ły wydane;
 • kwe­stio­na­riusz wywia­du dla zespo­łu orzekającego.
 • Pro­ce­du­ra skła­da­nia wnio­sku o wyda­nie orze­cze­nia o potrze­bie kształ­ce­nia specjalnego:
 • Zło­że­nie wnio­sku przez rodziców/opiekunów praw­nych (w pla­ców­ce lub za pośred­nic­twem pocz­ty elektronicznej).
 • Powo­ła­nie przez porad­nię zespo­łu orze­ka­ją­ce­go (na pod­sta­wie zarzą­dze­nia dyrektora(rki) porad­ni, który(a) powo­łu­je skład zespo­łu orze­ka­ją­ce­go i usta­la ter­min jego posiedzenia).
 • Zawia­do­mie­nie wnio­sko­daw­ców o ter­mi­nie posie­dze­nia zespo­łu (po uprzed­nim skom­ple­to­wa­niu doku­men­ta­cji wysy­ła­ne jest ofi­cjal­ne pismo infor­mu­ją­ce o ter­mi­nie posiedzenia).
 • Wyda­nie orze­cze­nia o potrze­bie kształ­ce­nia spe­cjal­ne­go (decy­zja podej­mo­wa­na jest w dro­dze jaw­ne­go gło­so­wa­nia; rodzi­ce mają pra­wo uczest­ni­czyć w posie­dze­niu zespo­łu orzekającego).
 • Spo­rzą­dze­nie pro­to­ko­łu z posie­dze­nia zespo­łu orzekającego.
 • Dostar­cze­nie orze­cze­nia wnio­sko­daw­com (w ter­mi­nie do 7 dni od dnia posie­dze­nia zespo­łu; od decy­zji moż­na wnieść odwo­ła­nie do kura­to­ra oświa­ty – w ter­mi­nie do 14 dni od dnia dorę­cze­nia orze­cze­nia lub opinii)

Waż­ne informacje:

 • Orze­cze­nie o potrze­bie kształ­ce­nia spe­cjal­ne­go jest doku­men­tem stwier­dza­ją­cym, że dziec­ko wyma­ga sto­so­wa­nia spe­cjal­nej orga­ni­za­cji nauki i metod pracy.
 • Orze­cze­nie o potrze­bie kształ­ce­nia spe­cjal­ne­go wyda­wa­ne jest na czas okre­ślo­ny, któ­ry może być prze­dłu­żo­ny lub skró­co­ny w zależ­no­ści od potrzeb dziecka.
 • Orze­cze­nie o potrze­bie kształ­ce­nia spe­cjal­ne­go upraw­nia dziec­ko do korzy­sta­nia z dodat­ko­wych form pomo­cy w szko­le, takich jak:
 • zaję­cia rewalidacyjne;
 • zaję­cia specjalistyczne;
 • indy­wi­du­al­ny tok nauczania;
 • indy­wi­du­al­ny pro­gram nauczania;
 • indy­wi­du­al­na tera­pia pedagogiczna.

Orze­cze­nie o potrze­bie kształ­ce­nia spe­cjal­ne­go może być pod­sta­wą do przy­zna­nia dziec­ku dodat­ko­wych świad­czeń, takich jak:

 • dofi­nan­so­wa­nie do pod­ręcz­ni­ków i mate­ria­łów edukacyjnych;
 • dofi­nan­so­wa­nie do zajęć specjalistycznych;
 • dofi­nan­so­wa­nie do trans­por­tu i wyżywienia;
 • dofi­nan­so­wa­nie do opie­ki w cza­sie zajęć szkolnych.

Orze­cze­nie musi zawierać:

 • dane zespo­łu, któ­ry orze­cze­nie wydał,
 • datę wyda­nia,
 • datę zło­że­nia wniosku,
 • pod­sta­wę praw­ną do wyda­nia orze­cze­nia (nazwę ustawy),
 • dane oso­bo­we dziecka,
 • sym­bol przy­czy­ny niepełnosprawności
 • datę lub okres powsta­nia niepełnosprawności,
 • na jaki czas orze­czo­no niepełnosprawność
 • wska­za­nia
 • uza­sad­nie­nie wyda­nia orzeczenia,
 • infor­ma­cję o moż­li­wo­ści skła­da­nia odwołania,
 • pod­pi­sy człon­ków zespo­łu z okre­śle­niem przewodniczącego.

Źró­dła:
https://​sip​.lex​.pl/​a​k​t​y​-​p​r​a​w​n​e​/​d​z​u​-​d​z​i​e​n​n​i​k​-​u​s​t​a​w​/​o​r​z​e​c​z​e​n​i​a​-​i​-​o​p​i​n​i​e​-​w​y​d​a​w​a​n​e​-​p​r​z​e​z​-​z​e​s​p​o​l​y​-​o​r​z​e​k​a​j​a​c​e​-​d​z​i​a​l​a​j​a​c​e​-​w​-​1​8​6​3​1​506
http://​bip​.pppp​.klo​buck​.pl/​5​0​/​p​r​o​c​e​d​u​r​a​-​r​o​z​p​a​t​r​y​w​a​n​i​a​-​w​n​i​o​s​k​o​w​-​o​-​w​y​d​a​n​i​e​-​o​r​z​e​c​z​e​n​i​a​-​o​-​p​o​t​r​z​e​b​i​e​-​n​a​u​c​z​a​n​i​a​-​i​n​d​y​w​i​d​u​a​l​n​e​g​o​-​k​s​z​t​a​l​c​e​n​i​a​-​s​p​e​c​j​a​l​n​e​g​o​-​i​-​z​a​j​e​c​-​r​e​w​a​l​i​d​a​c​y​j​n​o​-​w​y​c​h​o​w​a​w​c​z​y​c​h​-​o​r​a​z​-​o​p​i​n​i​i​-​o​-​p​o​t​r​z​e​b​i​e​-​w​c​z​e​s​n​e​g​o​-​w​s​p​o​m​a​g​a​n​i​a​-​r​o​z​w​o​j​u​-​d​z​i​e​c​k​a​.​h​tml

Jako BABA OD POLSKIEGO świad­czę taką usłu­gę zajęć rewa­li­da­cyj­nych i korek­cyj­no — kom­pen­sa­cyj­nych z języ­ka pol­skie­go dla uczniów z Liceum Astrid oraz Szko­ły w Chmu­rze i poma­gam rodzi­com oraz szko­łom w wyja­śnie­niu procedury.


BABIE OD POLSKIEGO sto­sow­ne wykształ­ce­nie i doświad­cze­nie do pro­wa­dze­nia zajęć rewa­li­da­cyj­nych oraz korek­cyj­no-kom­pen­sa­cyj­nych mają Ane­ta Kory­ciń­ska i Kata­rzy­na Zwolska-Płusa.


Wię­cej infor­ma­cji na temat zajęć rewa­li­da­cyj­nych znaj­dą Pań­stwo w zakład­ce: KSZTAŁCENIE SPECJALNE.