Zapra­szam na dys­ku­sję i pokaz „Śubu­ka”
8.12.2022 r.
16:00
Popro­wa­dzę wpro­wa­dze­nie przed filmem. 
MSCDN Wydział w War­sza­wie zapra­sza wszyst­kich zwią­za­nych z edu­ka­cją i szkolnictwem.