Tag: edukacja włączająca

BABĄBUDZIE| Gość: Mateusz Różański, dziennikarz specjalizujący się w spektrum

Zapra­szam do udzia­łu w rozmowie

Czy istnieje edukacja bez rywalizacji?

Dla­cze­go prze­gry­wa­my wyścig po wygra­ną? Reflek­sje na temat wła­ści­wej edu­ka­cji włą­cza­ją­cej na pod­sta­wie książ­ki Koh­na “Bez rywalizacji”. 

Dostosowanie

Jak zor­ga­ni­zo­wać dosto­so­wa­nie?  Dosto­so­wa­nie orga­ni­za­cji naucza­nia jest nie­zbęd­ne do mówie­nia o edu­ka­cji włą­cza­ją­cej i zdro­wym pro­ce­sie dydak­tycz­nym, któ­ry fak­tycz­nie wspo­ma­ga roz­wój, a nie jest jedy­nie prze­cho­wal­nią dziec­ka w budyn­ku szkol­nym. To, jakie for­my dostosowania...

Czym są specjalne potrzeby edukacyjne?

Spe­cjal­ny­mi potrze­ba­mi edu­ka­cyj­ny­mi nazy­wa­my takie potrze­by, któ­re wska­zu­ją na więk­sze niż typo­we dla rówie­śni­ków trud­no­ści w ucze­niu się. Przy czym nie ma zna­cze­nia, co jest powo­dem tych pro­ble­mów.  Szko­ła oraz oso­by naucza­ją­ce powin­ny uwzględnić...

Dla kogo edukacja włączająca?

Dosto­so­wa­nie orga­ni­za­cji naucza­nia jest nie­zbęd­ne do mówie­nia o edu­ka­cji włą­cza­ją­cej i zdro­wym pro­ce­sie dydak­tycz­nym, któ­ry fak­tycz­nie wspo­ma­ga roz­wój, a nie jest jedy­nie prze­cho­wal­nią dziec­ka w budyn­ku szkol­nym. To, jakie for­my dosto­so­wa­nia nale­ży wybrać, jest...

ADHD – zbiór informacji

O dia­gno­zy, przez przy­czy­ny po meto­dy pra­cy z ADHD

MSCDN w Warszawie: wprowadzenie w świat edukacji włączającej przed pokazem „Śubuka”

Kil­ka słów o pro­ble­mach z edu­ka­cją włą­cza­ją­cą i myle­niu ją z edu­ka­cją integracyjną 

Zapraszam na darmowy pokaz “ŚUBUKa” poprzedzony dyskusją o edukacji włączającej

Zapra­szam na dys­ku­sję i pokaz „Śubu­ka”
8.12.2022 r.
16:00
Kino­te­ka PKiN
Popro­wa­dzę wpro­wa­dze­nie przed filmem.
MSCDN Wydział w War­sza­wie zapra­sza wszyst­kich zwią­za­nych z edu­ka­cją i szkolnictwem.

ŚUBUK! Film o walce o godną edukację włączającą

Bar­dzo mi zale­ży na tym, by jak naj­wię­cej osób obej­rza­ło “ŚUBU­Ka” i to jest kino (a nie Waj­da), na któ­re powin­ny cho­dzić całe szko­ły. Tutaj są sce­na­riu­sze lek­cji: https://​www​.kino​swia​te​du​ka​cji​.pl/

Ciągle mamy wiele do zrobienia, nie tylko w kwestii edukacji włączającej

Film widzia­łam już kolej­ny raz, jest wspa­nia­ły i znów pła­ka­łam, bo poka­zu­je, jak nie­wie­le się zmieniło.

Podsumowanie: Kongres Polonistów/ek i Bibliotekarzy/ek czasopisma “Polonistyka” – byłam 1 z czworga prelegentów

Dodat­ko­wo w stycz­nio­wym nume­rze “Polo­ni­sty­ki” prze­czy­ta­cie mój pierw­szy arty­kuł opu­bli­ko­wa­ny na łamach tego czasopisma. 

18.11.2022 r. POLONISTYKA: VIII UROCZYSTY KONGRES POLONISTÓWBIBLIOTEKARZY

Moje wiel­kie, polo­ni­stycz­ne wesele!

Krzywdzące słowa kurator oświaty na temat edukacji włączającej OzN

Zapra­szam Panią do dys­ku­sji pod­czas kon­gre­su polonistów. 

18.11.2022 r.: VIII UROCZYSTY KONGRES POLONISTÓWBIBLIOTEKARZY: Rozwój kompetencji przyszłości na lekcjach języka polskiego

Popro­wa­dzę PANEL II: Polo­ni­stycz­ne paten­ty na suk­ces edu­ka­cyj­ny! Jak pra­co­wać z ucznia­mi mają­cy­mi trud­no­ści edu­ka­cyj­ne i wdra­żać w kla­sie edu­ka­cję włączającą.

error: Chcesz pobrać treść? Zapraszam do www.babaodpolskiego.pl/sklep