Dobra zaba­wa pod­czas kongresu?
Jasne! 🎊🙌😆
Wpa­dam tam i mam zamiar się zadomowić.
Już w pią­tek 18 listo­pa­da będę latać, gadać, pełen serwis. 
Opo­wiem o moich polo­ni­stycz­nych paten­tach na suk­ces edu­ka­cyj­ny, jak pra­co­wać z ucznia­mi mają­cy­mi trud­no­ści edu­ka­cyj­ne i wdra­żać w kla­sie edu­ka­cję włączającą.
Podzie­lę się wska­zów­ka­mi, jak spra­wić, aby ucznio­wie na lek­cjach języ­ka pol­skie­go roz­wi­ja­li swo­ją kre­atyw­ność, jed­no­cze­śnie moty­wu­jąc się do uzy­ska­nia satys­fak­cjo­nu­ją­ce­go wyni­ku na egza­mi­nie albo olimpiadzie.
Opo­wiem, jak kształ­cić, aby zarów­no ucznio­wie zdol­niej­si, jak i ci słab­si osią­ga­li suk­ce­sy edu­ka­cyj­ne (🔥wyklu­czę ten podział) – poka­żę meto­dy pra­cy z pod­opiecz­ny­mi z trud­no­ścia­mi w ucze­niu się, defi­cy­ta­mi uwa­gi, dys­lek­sją czy obni­żo­nym nastrojem.
Poka­żę moje spraw­dzo­ne spo­so­by na nie­lu­bia­ne tema­ty egza­mi­na­cyj­ne, czy­li jak uczyć pisa­nia roz­praw­ki, roz­wi­ja­jąc umie­jęt­ność ana­li­tycz­ne­go myśle­nia oraz kre­atyw­ność, ory­gi­nal­ność i pomy­sło­wość uczniów. 
A przede wszyst­kim powiem o tym,
dla­cze­go
w szko­le
nie zawsze musi cho­dzić o wie­dzę 🙃, czy­li jak zmie­nić postrze­ga­nie naucza­nia szkol­ne­go zarów­no przez nauczy­cie­la, jak i przez ucznia, i czym tak napraw­dę jest edu­ka­cja włą­cza­ją­ca 😻 oraz jak moż­na ją wdra­żać na lek­cjach, aby z jed­nej stro­ny reali­zo­wać zało­że­nia pod­sta­wy pro­gra­mo­wej, a z dru­giej zagwa­ran­to­wać uczniom opty­mal­ne warun­ki do nauki.
Tego dnia spo­tkam się z Łuka­szem Sze­li­gą Łukasz Sze­li­ga, Kata­rzy­ną Włod­kow­ską Facet­ka od pola­ka Kata­rzy­na Włod­kow­ska, Irmi­ną Żar­ską Irmi­na Żar­ska – Rysun­ko­wy język pol­ski, Agniesz­ką Jan­ko­wiak-Maik Bab­ka od histy, Wero­ni­ką Grochowską.
Dzię­ku­ję Klau­dii Raflik Klau­dia RaflikPolo­ni­sty­ka za tę możliwość.