Felix, Net i Nika – te imio­na dla niko­go w Pol­sce nie są obce, ale pew­nie nie każ­dy jesz­cze miał szan­sę wczy­tać się w fascy­nu­ją­ce przy­go­dy i zma­ga­nia tej wyjąt­ko­wej pacz­ki przy­ja­ciół. Rafał Kosik już po raz 16 (!!!) zabie­ra swo­ich czy­tel­ni­ków w podróż z trój­ką bły­sko­tli­wych i nie­ustra­szo­nych nasto­lat­ków, sta­wia­ją­cych czo­ła nie­co­dzien­nym wyzwaniom.
Z czym muszą zmie­rzyć się tym razem? 
Budzisz się w środ­ku azja­tyc­kiej dżun­gli, bez dzia­ła­ją­ce­go tele­fo­nu i jakie­go­kol­wiek wyja­śnie­nia. Jedy­ne co posia­dasz to kom­pas, latar­ka, hamak, woda, aptecz­ka, a tak­że zestaw do parze­nia wiet­nam­skiej kawy, książ­kę „Nie­peł­nia”, zdję­cie samo­lo­tu, topo­rek i pude­łecz­ko z miga­ją­cą dio­dą – zestaw spe­cy­ficz­ny... Z odda­li dobie­ga­ją prze­ra­ża­ją­ce dźwię­ki rodem z hor­ro­ru. „FELIX, NETNIKA ORAZ ZERO SZANS” to zupeł­nie nowa daw­ka przy­gód, kło­po­tów, ser­co­wych kom­pli­ka­cji i nie­za­wod­ne­go humo­ru – nasto­lat­ki wyru­sza­ją na wypra­wę w poszu­ki­wa­niu zagi­nio­nej Lau­ry oraz… całe­go samo­lo­tu! Bang­kok, wred­ne mał­py, śmier­dzą­ce duria­ny, tuk-tuki, kwa­te­ry z kara­lu­cha­mi i ruiny świą­tyń – oto pierw­sze zwia­stu­ny tej przy­go­dy! A boha­te­ro­wie Kosi­ka, uwi­kła­ni po raz kolej­ny w sytu­ację bez­na­dziej­ną, udzie­la­ją Nam lek­cji życia i wska­zu­ją, jak pły­nąć z jego nur­tem. Ba! Na doda­tek to pierw­szy tom tej serii, dru­gi – już na począt­ku 2023 r. 
Książ­ka zosta­ła włą­czo­na do listy lek­tur przede wszyst­kim z powo­du uka­zy­wa­nia uni­wer­sal­nych war­to­ści, któ­re kry­ją się pod wcią­ga­ją­cą fabu­łą i mło­dzie­żo­wym języ­kiem. Przy­jaźń, kre­atyw­ność, wie­dza, dobro, a tak­że trud­ne tema­ty spryt­nie prze­my­ka­ją przez jego książ­ki, dając cen­ne lek­cje czy­tel­ni­kom, któ­rzy kupi­li już ponad pół­to­ra milio­na ksią­żek z tej serii. Nie bez powo­du pierw­sza część posia­da aż 49 wydań.
W książ­ce „FELIX, NETNIKA ORAZ ZERO SZANS” Rafał Kosik poprzez zma­ga­nia swo­ich boha­te­rów udzie­la Nam kolej­nej lek­cji życia, prze­ka­zu­jąc ją w spo­sób nie­oczy­wi­sty oraz cie­ka­wy i dla­te­go wła­śnie Baba od pol­skie­go z przy­jem­no­ścią obję­ła książ­kę swo­im patronatem.
okład­ka: @rycheza
wydaw­nic­two: @powergraph.pl
#współ­pra­ca­płat­na

#baba­bo­ok #feli­xne­ti­ni­ka #rafał­ko­sik #wydaw­nic­two­po­wer­graph #czy­tamz­po­we­rem #czy­tam­bo­lu­bie #Kksiaz­ki­dlam­lo­dzie­zy #lite­ra­tu­ra­dlam­lo­dzie­zy #book­sta­gram #rafal­ko­sik #seria #pre­mie­ra #patro­nat

Popro­wa­dzę spo­tka­nie z auto­rem Rafa­łem Kosi­kiem w Hali Koszy­ki (23. listo­pa­da o godz. 18.), któ­re będzie świet­ną oka­zją do roz­mów na temat aktu­al­no­ści lek­tu­ry, czy napraw­dę nadal jest to powieść dla współ­cze­snych trzy­na­sto­lat­ków?  Czy język sty­li­zo­wa­ny na mło­dzie­ży jest spo­ko, czy to jed­nak krindż? Czy opi­sy posta­ci są roz­bu­do­wa­ne, a żar­ty na pozio­mie i niko­go nie obra­ża­ją? Jak repre­zen­to­wa­ne są boha­ter­ki kobie­ce? Jak uka­zy­wa­ne są pro­ble­my współ­cze­sne­go świata?