Przede wszyst­kim ency­klo­pe­dia o serii dostęp­na jest tutaj: https://wiki.fnin.eu/index.php/Strona_g%C5%82%C3%B3wna

Autor: Rafał Kosik

TOMY

GANG NIEWIDZIALNYCH LUDZI – o sile przy­jaź­ni i współ­pra­cy, bo mimo że się róż­ni­my, każ­dy może być czę­ścią gru­py i wnieść do niej coś war­to­ścio­we­go
Felix, Net i Nika spo­ty­ka­ją się w nowej szko­le. Roz­wią­zu­ją zagad­kę ducha stra­szą­ce­go na stry­chu ich szko­ły, zaprzy­jaź­nia­ją się z pro­gra­mem sztucz­nej inte­li­gen­cji, dema­sku­ją szkol­nych chu­li­ga­nów okra­da­ją­cych młod­szych uczniów i uży­wa­jąc nowo­cze­snych tech­no­lo­gii, poma­ga­ją zła­pać gang napa­da­ją­cy na banki.

TEORETYCZNIE MOŻLIWA KATASTROFA – o roz­sąd­ku i prze­wi­dy­wa­niu, bo wszyst­kie nasze dzia­ła­nia mają swo­je kon­se­kwen­cje
Przy­ja­cie­le pod­czas waka­cji nad morzem tra­fia­ją do tajem­ni­czej bazy woj­sko­wej z cza­sów dru­giej woj­ny świa­to­wej. Znaj­du­ją­cy się tam tele­por­ter prze­no­si ich w prze­strze­ni i w cza­sie, m.in. w dale­ką przy­szłość, gdzie widzą Zie­mię znisz­czo­ną dzia­ła­nia­mi człowieka. 

PAŁAC SNÓW – o marze­niach, o rekla­mie i zagro­że­niach kon­sump­cjo­ni­zmu
Kło­po­ty ze snem sta­ją się pro­ble­mem nie tyl­ko trój­ki przy­ja­ciół, ale i całe­go mia­sta. Felix, Net i Nika pró­bu­ją odna­leźć przy­czy­nę sen­nej epi­de­mii, a trop pro­wa­dzi do… reklam i tajem­ni­czej, chci­wej korporacji.

PUŁAPKA NIEŚMIERTELNOŚCI – o prze­mi­ja­niu i nie­ła­twym godze­niu się ze stra­tą
W pod­zie­miach War­sza­wy gra­su­je dziw­na isto­ta, a Felix, Net i Nika odkry­ją jej zwią­zek z histo­rią pew­ne­go wyna­laz­cy i jego śmier­tel­nie cho­rej żony.  Ale i sami przy­ja­cie­le będą musie­li się pogo­dzić ze stra­tą kogoś bliskiego. 

ORBITALNY SPISEK
ORBITALNY SPISEK 2: MAŁA ARMIA o sile współ­pra­cy przy roz­wią­zy­wa­niu pozor­nie nie­roz­wią­zy­wal­nych pro­ble­mów
Pod­czas impre­zy syl­we­stro­wej Felix, Net i Nika nie­chcą­cy uru­cha­mia­ją pro­ce­du­rę star­to­wą eks­pe­ry­men­tal­nej rakie­ty. Zagra­ża ona War­sza­wie, a przy­ja­cie­le pró­bu­ją ura­to­wać mia­sto i jego miesz­kań­ców i spro­wa­dzić rakie­tę bez­piecz­nie na ziemię. 

TRZECIA KUZYNKA o tym, że praw­dzi­wych przy­ja­ciół pozna­je się w bie­dzie
Pod­czas ferii zimo­wych w pen­sjo­na­cie Trzy Kuzyn­ki Nika znaj­du­je się w śmier­tel­nym nie­bez­pie­czeń­stwie. Przy­ja­cie­le z prze­ra­że­niem odkry­wa­ją, że ich przy­jazd był spryt­nie zapla­no­wa­nym pod­stę­pem. Nika dowie się, jaką moc ma praw­dzi­wa przyjaźń.

BUNT MASZYN – o zagro­że­niach, jakie nio­są ze sobą nowe tech­no­lo­gie i nasze uza­leż­nie­nie od nich
W Insty­tu­cie Badań Nad­zwy­czaj­nych pewien odku­rzacz, zysku­jąc świa­do­mość, posta­na­wia wal­czyć o pra­wa swo­je oraz innych maszyn. Roz­po­czy­na się bunt maszyn, któ­ry może się roz­lać na cały świat. Felix, Net i Nika zosta­ją wezwa­ni na pomoc.

FELIX, NETNIKA ORAZ ŚWIAT ZERO
FELIX, NETNIKA ORAZ ŚWIAT ZERO 2. ALTERNAUCI
– o tym, jak wyglą­da­ło­by nasze życie, gdy­by losy świa­ta poto­czy­ły się tro­chę ina­czej
Felix, Net i Nika prze­cho­dzą ponow­nie przez tele­por­ter, i cho­ciaż wszyst­ko na pozór wyda­je się takie samo, przy­ja­cie­le odkry­ją, że zna­leź­li się w alter­na­tyw­nej rze­czy­wi­sto­ści. Pró­bu­ją wró­cić, ale powrót zamie­nia się w podróż po świa­tach, któ­re coraz bar­dziej róż­nią się od naszego.

FELIX, NETNIKA ORAZ NADPROGRAMOWE HISTORIE – o tym, że życie nie jest pasmem samych suk­ce­sów i trze­ba się nauczyć prze­trwać i te suk­ce­sy, i poraż­ki
Zbiór ośmiu opo­wia­dań o przy­go­dach trój­ki przyjaciół. 

FELIX, NETNIKA ORAZ SEKRET CZERWONEJ HAŃCZY – o tym, że nie nale­ży oce­niać po pozo­rach i war­to docie­rać do sed­na
Pod­czas szkol­nej wyciecz­ki w tajem­ni­czych oko­licz­no­ściach zni­ka kole­żan­ka z kla­sy Feli­xa, Neta i Niki, a to zale­d­wie począ­tek strasz­nych, dziw­nych i bar­dzo zabaw­nych wyda­rzeń, któ­re roze­gra­ją się w oko­li­cach nie­zwy­kle głę­bo­kie­go jezio­ra i sto­ją­ce­go nie­opo­dal sta­re­go klasztoru. 

FELIX, NETNIKA ORAZ KLĄTWA DOMU MCKILLIANÓW – o wyba­cza­niu i o tym, że nie war­to pie­lę­gno­wać złych wspo­mnień, bo nega­tyw­ne emo­cje nisz­czą nas samych
Wyjazd na waka­cje do Szko­cji zaczy­na się od noc­le­gu w… zam­ko­wym gro­bow­cu. Przy­ja­cie­le muszą dostar­czyć do Lon­dy­nu pew­ną pacz­kę, dzię­ki cze­mu zdej­mą z rodu McKil­lia­nów klą­twę, trwa­ją­cą od stuleci.

FELIX, NETNIKA ORAZ (NIE)BEZPIECZNE DORASTANIE – o tym, że pięk­ne sło­wa lubią masko­wać brzyd­kie inten­cje
Przy­ja­cie­le w cza­sie waka­cji w Lon­dy­nie posta­na­wia­ją doro­bić i znaj­du­ją pra­cę w hote­lu. Pew­ne­go dnia ten hotel… zni­ka. To począ­tek afe­ry, w któ­rą zamie­sza­ny jest pro­gram sztucz­nej inte­li­gen­cji oraz mię­dzy­na­ro­do­wa orga­ni­za­cja przestępcza.

FELIX, NETNIKA ORAZ KONIEC ŚWIATA JAKI ZNAMY – o prze­trwa­niu w sytu­acjach, któ­re wyda­ją się bez wyj­ścia
Nie ma prą­du, inter­ne­tu, wody i jedze­nia, nie dzia­ła­ją tele­fo­ny. Przy­ja­cie­le będą musie­li prze­trwać, a pomo­że im w tym m.in. porwa­nie… loko­mo­ty­wy. Sytu­acje eks­tre­mal­ne spra­wia­ją, że łatwiej nam zro­zu­mieć, co tak napraw­dę jest w życiu ważne. 

FELIX, NETNIKA ORAZ ZERO SZANS – to zupeł­nie nowa daw­ka przy­gód, kło­po­tów, ser­co­wych kom­pli­ka­cji i nie­za­wod­ne­go humo­ru – nasto­lat­ki wyru­sza­ją na wypra­wę w poszu­ki­wa­niu zagi­nio­nej Lau­ry oraz… całe­go samo­lo­tu! Bang­kok, wred­ne mał­py, śmier­dzą­ce duria­ny, tuk-tuki, kwa­te­ry z kara­lu­cha­mi i ruiny świą­tyń – oto pierw­sze zwia­stu­ny tej przy­go­dy! A boha­te­ro­wie Kosi­ka, uwi­kła­ni po raz kolej­ny w sytu­ację bez­na­dziej­ną, udzie­la­ją Nam lek­cji życia i wska­zu­ją, jak pły­nąć z jego nurtem. 

Zosta­łam patron­ką medial­ną naj­now­sze­go, 16. tomu powie­ści, zaty­tu­ło­wa­ne­go „Felix, Net i Nika i Zero Szans”.

Jestem patron­ką medial­ną naj­now­sze­go, 16. tomu powieści! 

Popro­wa­dzę też spo­tka­nie z auto­rem Rafa­łem Kosi­kiem w Hali Koszy­ki (23. listo­pa­da o godz. 18.), któ­re będzie świet­ną oka­zją do roz­mów na temat aktu­al­no­ści lek­tu­ry, czy napraw­dę nadal jest to powieść dla współ­cze­snych trzy­na­sto­lat­ków?  Czy język sty­li­zo­wa­ny na mło­dzie­ży jest spo­ko, czy to jed­nak krindż? Czy opi­sy posta­ci są roz­bu­do­wa­ne, a żar­ty na pozio­mie i niko­go nie obra­ża­ją? Jak repre­zen­to­wa­ne są boha­ter­ki kobie­ce? Jak uka­zy­wa­ne są pro­ble­my współ­cze­sne­go świata?

https://​www​.face​bo​ok​.com/​e​v​e​n​t​s​/​6​6​7​1​9​3​9​8​1​6​7​8​866

A już 2. grud­nia popro­wa­dzę zaję­cia dla mło­dych czy­tel­ni­ków serii. Spo­tka­my się w ursy­now­skiej Spo­ko­te­ce

Poroz­ma­wia­my o tym, czy boha­te­ro­wie powie­ści się zmie­nia­ją wraz z wie­kiem, czy wyko­rzy­stu­ją now­sze wyna­laz­ki, co to zna­czy, że ktoś sta­no­wi pacz­kę i czy musi to mieć zwią­zek z uczu­cia­mi.  Będzie tak­że o odpo­wie­dzial­no­ści i stra­chu, któ­ry może jed­no­cze­śnie mobi­li­zo­wać i odbie­rać nam moż­li­wo­ści dzia­ła­nia.  O nie­bez­pie­czeń­stwie — gdzie ono na nas czy­ha i na co powin­ni­śmy uważać. 

Uczest­ni­cy spo­tka­nia nie muszą znać naj­now­sze­go tomu powie­ści “Felix, Net i Nika i Zero Szans”, wystar­czy, że pozna­li jaką­kol­wiek część serii. 

Prezentacja ze spotkania i nauka pisania opowiadania: 


FELIX, NETNIKA autor­stwa Ane­ta Korycińska
PROPOZYCJE ZAGADNIEŃ DO OMÓWIENIAMŁODYMI CZYTELNIKAMI PODCZAS LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO

Rodzaj lite­rac­ki: epika

Gatu­nek lite­rac­ki: powieść przy­go­do­wa, scien­ce fic­tion, mło­dzie­żo­wa, fan­ta­stycz­na detektywistyczna

cechy powie­ści przygodowej:

 • boha­te­ro­wie zdo­by­wa­ją nowe doświad­cze­nia i poko­nu­ją licz­ne trudności;
 • wystę­pu­ją licz­ne zwro­ty akcji;
 • opi­sy­wa­ne wyda­rze­nia mają dostarczyć;
 • czy­tel­ni­ko­wi wra­żeń i rozrywki.

cechy powie­ści detektywistycznej:

 • głów­ny boha­ter musi roz­wią­zać zagadkę;
 • akcja zmie­rza do punk­tu kul­mi­na­cyj­ne­go, w któ­rym nastę­pu­je roz­wią­za­nie zagadki.

cechy powie­ści scien­ce fiction:

 • uka­zu­je wyna­laz­ki i roz­wój tech­no­lo­gii, któ­ry jest jesz­cze nie­rze­czy­wi­sty; (tu dzie­ci są szpie­go­wa­ne przez andro­idy, mają cyber­mu­chę, ist­nie­je sztucz­na inte­li­gen­cja, któ­ra chce zawład­nąć świa­tem — Morten).

cechy powie­ści młodzieżowej:

 • boha­te­ro­wie są mło­dy­mi ludźmi;
 • uka­za­ne są pro­ble­mu nasto­let­nich osób: kłót­nie z rodzi­ca­mi, pierw­sza miłość, uka­za­no realia szkol­ne, pro­ble­my w utrzy­ma­niu przyjaźni.

cechy powie­ści fantastycznej

 • świat przed­sta­wio­ny jest nie­mi­me­tycz­ny (nie­re­al­ny), wystę­pu­ją w nim duchy, magicz­ne posta­ci, ele­men­ty baśniowe 

Boha­te­ro­wie główni:

 • Felix Polon
 • Nika Mic­kie­wicz
 • Net Bie­lec­ki

Boha­te­ro­wie drugoplanowi:

 • tata i mama Felixa,
 • bab­cia Lusia
 • tata i mama Neta
 • Mor­ten
 • Man­fred (sztucz­na inteligencja)
 • nauczy­cie­le (np. pan Butler, dyrek­tor Sto­krot­ka, Jolan­ta Cha­ber, Cecy­lia Bąk i inni), pan Syl­we­ster, itd.


ZADANIE:


 • Ucznio­wie opi­su­ją naj­lep­sze wyna­laz­ki z powieści
 • Ucznio­wie two­rzą swo­je wyna­laz­ki np. 12 pomy­słów na uży­cie wie­sza­ka, wymy­śla­ją nazwę dla swo­je­go wyna­laz­ku i piszą zgło­sze­nie do Biu­ra Patentowego
 • Nazwa wyna­laz­ku:
  Twór­ca wyna­laz­ku:
  Zasto­so­wa­nie wyna­laz­ku:
  Opis wyna­laz­ku:
  Rysu­nek wynalazku:


  Roz­mo­wa na temat moż­li­wo­ści i zagro­żeń, jakie nio­są ze sobą nowo­cze­sne technologie.

  Nowo­cze­sne technologie:

  • uła­twia­ją życie
  • poma­ga­ją korzy­stać z zaso­bów wie­dzy (Wiki­pe­dia)
  • umoż­li­wia­ją wymia­nę infor­ma­cji i kon­takt na odległość
  • zmie­nia­ją nasz spo­sób ucze­nia się i przy­swa­ja­nia wiedzy
  • mogą nas uzależniać
  • wzmac­nia­ją kon­sump­cjo­nizm — chce­my mieć cią­gle nowe gadżety
  • krad­ną czas

  ZADANIE: stwo­rze­nie pro­fi­li inter­ne­to­wych dla boha­te­rów — następ­nie roz­mo­wa w kla­sie na temat bez­pie­czeń­stwa w inter­ne­cie, jakich infor­ma­cji nie powin­no się umieszczać?

  Tra­dy­cyj­ne war­to­ści:
  Przy­jaźń

  Opo­wieść o sile przy­jaź­ni, współ­pra­cy i lojal­no­ści. Boha­te­ro­wie to współ­cze­sne pol­skie nasto­lat­ki, każ­de z nich jest inne, ale każ­de wno­si coś waż­ne­go i uni­kal­ne­go do gru­py. Poka­zu­je to, że każ­dy może być waż­ną czę­ścią gru­py i zna­leźć w niej miej­sce dla sie­bie. A współ­pra­cu­jąc, idąc na kom­pro­mi­sy, słu­cha­jąc nawza­jem swo­ich argu­men­tów, osią­ga­my zgo­dę i poro­zu­mie­nie nawet przy róż­ni­cy zdań. 

  Wie­dza i walo­ry nauko­we
  Wie­dza, zarów­no ta zdo­by­ta w szko­le, jak i samo­dziel­nie, pozwa­la przy­ja­cio­łom wydo­stać się potem z nie­jed­nych tara­pa­tów. W bar­dzo przy­stęp­ny spo­sób autor zazna­ja­mia czy­tel­ni­ków z nowy­mi tech­no­lo­gia­mi. Autor poru­sza tema­ty nauko­we, m.in. zwią­za­ne z fizy­ką (np. teo­rię względ­no­ści), z roz­wo­jem sztucz­nej inte­li­gen­cji, z robo­ty­ką czy ekologią. 

  Rozum
  Seria uczy samo­dziel­no­ści i logicz­ne­go myśle­nia. Pro­mu­je zapo­bie­gli­wość, kon­se­kwen­cję w dzia­ła­niu, prze­wi­dy­wa­nie skut­ków naszych czy­nów i myśle­nie dalekowzroczne. 

  Trud­ne tema­ty
  Autor nie uni­ka trud­nych tema­tów, aby oswo­ić z nimi mło­de­go czy­tel­ni­ka i poka­zać, że nawet z naj­trud­niej­szych życio­wych sytu­acji moż­na wyjść obron­ną ręką. 

  Dobro i przy­zwo­itość
  Boha­te­ro­wie są uczci­wi i lojal­ni, potra­fią zre­zy­gno­wać z wła­snych potrzeb na rzecz innych – dostrze­ga­ją oso­by słab­sze i skrzyw­dzo­ne, potra­fią myśleć altru­istycz­nie i empa­tycz­nie, pochy­lić się nad krzyw­dą osób słab­szych oraz – sku­tecz­nie – udzie­lić im pomo­cy. Zasa­dy, któ­ry­mi kie­ru­ją się boha­te­ro­wie w swo­im postę­po­wa­niu, mają na wzglę­dzie posza­no­wa­nie god­no­ści i dobro innych.

  Kre­atyw­ność
  Wie­lość gadże­tów i wyna­laz­ków ma na celu nie tyl­ko uatrak­cyj­nie­nie fabu­ły, ale rów­nież poka­zu­je, że wszyst­ko są to rze­czy stwo­rzo­ne przez czło­wie­ka, aby uczy­nić życie lep­szym. Autor pro­mu­je rów­nież kre­atyw­ne myśle­nie, któ­re pozwa­la nie tyl­ko na cie­kaw­sze życie, ale rów­nież na uni­ka­nie pro­ble­mów, jakie nie­sie codzienność.

  Rodzi­na i świat doro­sły
  Autor poka­zu­je nasto­lat­kom, że siłę może­my czer­pać też z rodzi­ny, i to u niej wła­śnie, w świe­cie osób doro­słych, szu­kać wspar­cia w życio­wych zawirowaniach. 

  Mot­to pierw­szej czę­ści: “Ta książ­ka poka­zu­je, że sami kreu­je­my wła­sny los i to, czy będzie­my żyć cie­ka­wie, zale­ży przede wszyst­kim od nas.”

  Jak je rozumiesz?

  Czym jest strach? 

  Czy uwa­żasz, że strach jest irra­cjo­nal­ny? Uza­sad­nij swo­ją odpowiedź.
  Roz­mo­wa o stra­chu i lęku; szu­ka­nie synonimów.
  Szu­ka­nie zna­czeń związ­ków frazeologicznych:
  napę­dzić stra­cha, najeść się stra­chu, stra­chem pod­szy­ty, strach ma wiel­kie oczy, wyglą­dać jak strach na wróble, 

  Roz­praw­ka:

  Na pod­sta­wie notat­ki o suk­ce­sach serii, napisz roz­praw­kę, w któ­rej wyja­śnisz, czy seria o “Feli­xie, Necie i Nice” zasłu­gu­je na suk­ces wydaw­ni­czy. Two­je wypo­wiedź powin­na liczyć mini­mum 200 słów. 


  Suk­ce­sy serii


  Nakład – 1 400 000 sprze­da­nych egzem­pla­rzy w Polsce.

  Każ­dy nowy tom tra­fia na listy best­sel­le­rów.
  Tom pierw­szy ma teraz 49 wydanie.

  Nie­któ­re nagrody:

  - Książ­ki Roku 2005 Pol­skiej Sek­cji IBBY dla Felix, Net i Nika oraz Gang Nie­wi­dzial­nych Ludzi oraz Felix, Net i Nika oraz Teo­re­tycz­nie Moż­li­wa Katastrofa

  1. - Nagro­da za rok 2005 na Pierw­szym Pol­sko-Wło­skim Kon­kur­sie na Sce­na­riusz Fil­mu dla Mło­de­go Widza, orga­ni­zo­wa­nym przez Sto­wa­rzy­sze­nie Fil­mow­ców Pol­skich, TVP, Pol­ski Insty­tut Sztu­ki Fil­mo­wej oraz Festi­wal Fil­mów Dzie­cię­cych w Gif­fo­ni za sce­na­riusz seria­lu opar­te­go na Felix, Net i Nika oraz Gang Nie­wi­dzial­nych Ludzi

  2. - Mały Dong – Dzie­cię­cy Best­sel­ler Roku 2007 dla Felix, Net i Nika oraz Pułap­ka Nieśmiertelności

  - Felix, Net i Nika oraz Świat Zero2. Alter­nau­ci wpi­sa­ne na Listę Skar­bów Muzeum Książ­ki Dzie­cię­cej – 2013 r.

  - Nomi­na­cja do Nagro­dy im. Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza za Felix, Net i Nika oraz Sekret Czer­wo­nej Hańczy

  1. - Nomi­na­cja do Nagro­dy Fer­dy­nan­da Wspa­nia­łe­go 2018 za Felix, Net i Nika oraz Koniec Świa­ta Jaki Znamy

  Fan­dom:

  - Wikif­nin – stwo­rzo­ne tyl­ko przez fanów,

  - Fan­klub, 

  - blo­gi, 

  - Face­bo­ok, 

  - licz­ne kon­ta fanow­skie na Instagramie, 

  - twór­czość – pra­ce pla­stycz­ne, lite­rac­kie w tym licz­ne fan­fi­ki na Wattpadzie

  - „Maga­zyn FNiN” two­rzo­ny tyl­ko przez fanów

  - udział w targach 

  Lek­tu­ra szkolna

  - Felix, Net i Nika oraz Gang Nie­wi­dzial­nych Ludzi w lek­tu­rach szko­ły pod­sta­wo­wej dla klas IV-VI

  - frag­men­ty ksią­żek serii publi­ko­wa­ne w pod­ręcz­ni­kach m.in. WSiP, Gdań­skie­go Wydaw­nic­twa Oświa­to­we­go oraz Nowej Ery


  Wyda­nia licencyjne

  Do tej pory „Felix, Net i Nika” zosta­ły opu­bli­ko­wa­ne na Litwie (Vaga), w Cze­chach (Alba­tros), na Węgrzech (Pon­grac Kia­do) i Ukra­inie (ASSA), w Rosji (AST), ostat­nio pod­pi­sa­na zosta­ła umo­wa na wyda­nie w Serbii. 

  Pro­wa­dzo­ne są roz­mo­wy z wydaw­nic­twa­mi z: Chin, Wiel­kiej Bry­ta­nii, Nie­miec, Fran­cji i Egiptu.


  Dla tych, któ­rzy widzie­li film: jak go oce­nia­cie? Dla­cze­go wie­lu (np. mnie) się nie podobał? 

  https://www.filmweb.pl/film/Felix%2C+Net+i+Nika+oraz+teoretycznie+mo%C5%BCliwa+katastrofa-2012 – 491795

  Za to tutaj macie świet­ny fanart wpo­sta­ci tra­ile­ra do książki: