Sza­now­ni Państwo,
pod­czas Kon­gre­su popro­wa­dzę PANEL II:
„Polo­ni­stycz­ne paten­ty na suk­ces edu­ka­cyj­ny! Jak pra­co­wać z ucznia­mi mają­cy­mi trud­no­ści edu­ka­cyj­ne i wdra­żać w kla­sie edu­ka­cję włączającą”.

👉Podzie­lę się wska­zów­ka­mi, jak spra­wić, aby ucznio­wie na lek­cjach języ­ka pol­skie­go roz­wi­ja­li swo­ją kre­atyw­ność, jed­no­cze­śnie moty­wu­jąc się do uzy­ska­nia satys­fak­cjo­nu­ją­ce­go wyni­ku na egza­mi­nie albo olimpiadzie.
👉Omó­wię meto­dy pra­cy z pod­opiecz­ny­mi z trud­no­ścia­mi w ucze­niu się, defi­cy­ta­mi uwa­gi, dys­lek­sją czy obni­żo­nym nastrojem.
👉Przed­sta­wię moje spraw­dzo­ne spo­so­by na nie­lu­bia­ne tema­ty egza­mi­na­cyj­ne, czy­li jak uczyć pisa­nia roz­praw­ki, roz­wi­jać umie­jęt­ność ana­li­tycz­ne­go myśle­nia oraz kre­atyw­ność, ory­gi­nal­ność i pomy­sło­wość uczniów.
👉Powiem, dla­cze­go uwa­żam, że nie zawsze musi cho­dzić o wie­dzę – jak zmie­nić postrze­ga­nie naucza­nia szkol­ne­go zarów­no przez nauczy­cie­la, jak i przez ucznia?
👉A przede wszyst­kim odpo­wiem na pyta­nie, czym tak napraw­dę jest edu­ka­cja włą­cza­ją­ca i jak moż­na ją wdra­żać na lek­cjach, aby z jed­nej stro­ny reali­zo­wać zało­że­nia pod­sta­wy pro­gra­mo­wej, a z dru­giej zagwa­ran­to­wać uczniom opty­mal­ne warun­ki do nauki.

Ser­decz­nie zapra­szam, pal licho, że ja tam będę, ale poza mną wystą­pią tak­że: Irmi­na Żar­ska, Iza­bel­la Bar­tol, Łukasz Sze­li­ga, a warsz­ta­ty popro­wa­dzą: Bab­ka od histy oraz Wero­ni­ka Grochowska. 

potka­my się 18 listo­pa­da w hote­lu Lord w War­sza­wie tak­że na deba­cie, w któ­rej udział wezmą:
🍀 Jacek Cygan
🍀 Andrzej Seweryn
🍀 Agniesz­ka Kunikowska
🍀 adw. Edward Rzepka
– Mistrzo­wie Mowy Pol­skiej z lat 2019 i 2021. Wyda­rze­nie odbę­dzie się ku pamię­ci pro­fe­so­ra Tade­usza Zgół­ki, a deba­tę będzie mode­ro­wać pani pro­fe­sor Hali­na Zgółkowa.


Z kim uda mi się spotkać? 🙂