Mamy już pięk­ne pla­ka­ty od Jago­dy Renic­kiej, więc zapra­szam do udzia­łu w Roman­ty­ko­nie 2 – “Bal­la­dy i roman­se”. Tym razem nasz kon­went miło­śni­ków roman­ty­zmu może­my zor­ga­ni­zo­wać nie tyl­ko dzię­ki miło­ści do lite­ra­tu­ry i sztu­ki XIX wie­ku, lecz tak­że dzię­ki dofi­nan­so­wa­niu Mini­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go.

Pro­gram Roman­ty­ko­nu II – „Bal­la­dy i romanse”:

09:30 – uro­czy­ste otwar­cie impre­zy pro­wa­dzo­ne przez Ane­tę Kory­ciń­ską i Rober­ta Kowal­skie­go;
10:00 – Miko­łaj Kołysz­ko: Folk­lor „Bal­lad i roman­sów” – pre­lek­cja doty­czy inspi­ra­cji Ada­ma Mic­kie­wi­cza wie­rze­nia­mi ludo­wy­mi, poda­nia­mi i ich twór­czej rein­ter­pre­ta­cji;
10:35 – dys­ku­sja pro­wa­dzo­na przez Mile­nę Chi­liń­ską;
10:45 – prze­rwa kawo­wa;
11:00 – Mile­na Chi­liń­ska: „Bal­la­dy i roman­se” Ada­ma Mic­kie­wi­cza w pla­sty­ce pol­skiej — pre­lek­cja poświę­co­na recep­cji „Bal­lad i roman­sów” w malar­stwie i gra­fi­ce, zwłasz­cza XIX wie­ku;
11:35 – dys­ku­sja pro­wa­dzo­na przez Ane­tę Kory­ciń­ską;
11:45 – prze­rwa kawo­wa;
12:00 –
Ane­ta Kory­ciń­ska: „Grzech bal­la­do­ma­nii” – o epi­lo­gach i epi­go­nach „Bal­lad i roman­sów” – pre­lek­cja poświę­co­na naśla­dow­nic­twu utwo­rów A. Mic­kie­wi­cza, a tak­że pró­bom dopi­sa­nia zakoń­czeń do „Bal­lad i roman­sów”;
12:35 – dys­ku­sja pro­wa­dzo­na przez Rober­ta Kowal­skie­go;
12:45 – prze­rwa kawo­wa;
13:00 – prze­rwa obia­do­wa (w Dok Ursy­nów znaj­du­je się kawiar­nia Sce­na Café Fry­de­ryk / Sushi­Sce­na Fry­de­ryk, moż­na tak­że sko­rzy­stać z oko­licz­nej infra­struk­tu­ry gastro­no­micz­nej);
14:00 – Maria Molen­da: W gar­de­ro­bie Ada­ma i Mary­li. Moda dam­ska i męska cza­sów “Bal­lad i roman­sów” – wykład poświę­co­ny ubio­ro­wi i jego roli w cza­sach mło­do­ści Ada­ma Mic­kie­wi­cza, zwłasz­cza w oko­li­cach roku 1822;
14:35 – dys­ku­sja pro­wa­dzo­na przez Mile­nę Chi­liń­ską;
14:45 – prze­rwa kawo­wa;
15:00 –
Mar­ta Nowic­ka: Skan­dal roman­tycz­ny, czy­li feno­men popu­lar­no­ści „Bal­lad i roman­sów”. Nie­spo­dzie­wa­ny prze­łom w histo­rii lite­ra­tu­ry czy XIX-wiecz­na prze­my­śla­na stra­te­gia mar­ke­tin­go­wa? – pre­lek­cja doty­czą­ca gene­zy i recep­cji zbio­ru wier­szy Ada­ma Mic­kie­wi­cza;
15:35 – dys­ku­sja pro­wa­dzo­na przez Ane­tę Kory­ciń­ską;
15:45 – prze­rwa kawo­wa;
16:00 – Agniesz­ka Zie­liń­ska: Świ­teź w bal­la­dach Mic­kie­wi­cza i dziś” – pre­lek­cja poświę­co­na poetyc­kie­mu obra­zo­wi jezio­ra Świ­teź w bal­la­dach: „Świ­teź”, „Świ­te­zian­ka”, „Ryb­ka”, a tak­że dzi­siej­sze­mu wyglą­do­wi miejsc opi­sa­nych w utwo­rach;
16:35 – dys­ku­sja pro­wa­dzo­na przez Rober­ta Kowal­skie­go;
16:45 – prze­rwa kawo­wa;
17:00 –
Robert Kowal­ski: Rusał­ka, topie­li­ca czy syre­na? Mito­lo­gicz­na i folk­lo­ry­stycz­na gene­za „Świ­te­zian­ki” – pre­lek­cja poświę­co­na posta­ci Świ­te­zian­ki w kon­tek­ście mito­lo­gicz­nym oraz folk­lo­ry­stycz­nym: pró­ba odna­le­zie­nia cech wspól­nych pomię­dzy boha­ter­ką bal­la­dy i inny­mi demo­na­mi wod­ny­mi wystę­pu­ją­cy­mi w legen­dach i poda­niach;
17:35 – dys­ku­sja pro­wa­dzo­na przez Mile­nę Chi­liń­ską;
17:45 – prze­rwa kawo­wa;
18:00 – wspól­ne czy­ta­nie „Bal­lad i roman­sów” – pro­wa­dzą­cy wybio­rą chęt­nych z audy­to­rium, by wspól­nie na sce­nie odczy­tać utwo­ry A. Mic­kie­wi­cza;
19:00 – pre­zen­ta­cja prze­brań i roz­strzy­gnię­cie kon­kur­su na naj­lep­szy kostium XIX-wiecz­ny; uro­czy­ste zamknię­cie „Roman­ty­ko­nu II”.

Part­ne­rzy medial­ni: Pod­cast Reli­gio­znaw­czy, Pary­skie salo­ny roman­ty­ków, Juliusz Sło­wac­ki, Dziel­ni­co­wy Ośro­dek Kul­tu­ry Ursy­nów.