Spe­cja­li­zu­je­my się w:

 • pra­cy z oso­ba­mi z orze­cze­nia­mi o spek­trum autyzmu;
 • pra­cy z oso­ba­mi z opi­nia­mi o dysleksji;
 • przy­go­to­wy­wa­niu do olim­piad z języ­ka pol­skie­go i filozofii;
 • przy­go­to­wy­wa­niu do kon­kur­sów kuratoryjnych;
 • przy­go­to­wy­wa­niu do egza­mi­nu matu­ral­ne­go z języ­ka pol­skie­go i filozofii;
 • przy­go­to­wy­wa­niu do egza­mi­nu ósmoklasisty;
 • pro­wa­dze­niu indy­wi­du­al­nych warsz­ta­tów z pisania;
 • psy­cho­te­ra­pii dla dzie­ci i młodzieży.

Dodat­ko­wo w skle­pie moż­na kupić usługi:

 • odwo­ła­nia od wyni­ków egzaminów;
 • nauki pisa­nia rozprawek;
 • znaj­dziesz w nim tak­że opra­co­wa­ne zagad­nie­nia na matu­rę ust­ną i inne pomo­ce edukacyjne.