Tag: kompetencje przyszłości

18.11.2022 r.: VIII UROCZYSTY KONGRES POLONISTÓWBIBLIOTEKARZY: Rozwój kompetencji przyszłości na lekcjach języka polskiego

Popro­wa­dzę PANEL II: Polo­ni­stycz­ne paten­ty na suk­ces edu­ka­cyj­ny! Jak pra­co­wać z ucznia­mi mają­cy­mi trud­no­ści edu­ka­cyj­ne i wdra­żać w kla­sie edu­ka­cję włączającą.