Uru­cho­mi­łam inter­ne­to­we zapi­sy na waka­cyj­ne kore­pe­ty­cje: https://​baba​od​pol​skie​go​.nakie​dy​.pl/
Dzia­ła­ją tyl­ko do koń­ca sierp­nia i to jedy­na szan­sa na zaję­cia ze mną, bo w edu­ka­cji dzie­je się takie sza­leń­stwo, że mam już kom­plet na regu­lar­ne zaję­cia w latach szkol­nych 2022/2023 i 2023/2024.
Na sta­łe zaję­cia od wrze­śnia u pozo­sta­łych bab od pol­skie­go przyj­mu­ję zapi­sy przez for­mu­larz:
https://​baba​od​pol​skie​go​.pl/​k​o​n​t​a​kt/