W wywia­dzie mówi­my o potrze­bie rewo­lu­cji w edu­ka­cji, a nie kolej­nych refor­mach-defor­mach. Przy oka­zji nowi­na, dzię­ki któ­rej mogę już zacząć pole­cać książ­ki dla najmłodszych 😉 
Na poniż­szej stro­nie prze­ko­pio­wa­no tekst: