Tag: newsweek

Newsweek: Liczę, że to wszystko padnie

Arty­kuł o odej­ściu z zawo­du nauczy­cie­la na eta­cie w szkole. 

Clickbait i seksualizacja, jako medialne metody na zainteresowanie edukacją

Dla­cze­go nie udzie­lę już wywia­du tym wydawcom? 

Newsweek – “Rodzice i uczniowie się boją. Ze strachu biorą edukację w swoje ręce”

Dowie­dzia­łam się, że dziś rano cyto­wa­no mnie przy prze­glą­dzie pra­sy w Dzień Dobry TVN, a to wszyst­ko za spra­wą arty­ku­łu w naj­now­szym nume­rze New­swe­ek Pol­ska. Mówię o zmia­nach w edu­ka­cji, roli kore­pe­ty­cji pod­czas koro­na­cyj­ne­go roku szkolnego...