Dowie­dzia­łam się, że dziś rano cyto­wa­no mnie przy prze­glą­dzie pra­sy w Dzień Dobry TVN, a to wszyst­ko za spra­wą arty­ku­łu w naj­now­szym nume­rze New­swe­ek Pol­ska. Mówię o zmia­nach w edu­ka­cji, roli kore­pe­ty­cji pod­czas koro­na­cyj­ne­go roku szkol­ne­go i mojej pracy.

Link do arty­ku­łu: https://​www​.new​swe​ek​.pl/​p​o​l​s​k​a​/​s​p​o​l​e​c​z​e​n​s​t​w​o​/​k​o​r​o​n​a​w​i​r​u​s​-​z​d​a​l​n​a​-​e​d​u​k​a​c​j​a​-​p​o​g​l​e​b​i​l​a​-​z​a​p​o​t​r​z​e​b​o​w​a​n​i​e​-​n​a​-​k​o​r​e​p​e​t​y​c​j​e​-​c​z​e​m​u​/​7​h​v​b​7re