Może to niepedagogiczne, ale umówmy się: celem na maturze poprawkowej jest to, żeby zdać, a nie, żeby śpiewająco znać treść lektur obowiązkowych. Jak zdać poprawkę w sierpniu z polskiego bez znajomości lektur? To jest możliwe!

Spójrz­my na fak­ty:
👉🏼 Aby zdać, trze­ba dostać min. 21 punk­tów.
👉🏼 Za samo wypra­co­wa­nie możesz dostać 50 punk­tów (71%).
👉🏼 Two­im celem musi być 6 punk­tów w kate­go­rii A i 812 punk­tów w kate­go­rii B. W kate­go­riach C, D i F dosta­jesz prak­tycz­nie 14 punk­tów za darmo.

Co zrobić, żeby zdać maturę na samej rozprawce?

  1. Wybie­rasz temat nie­do­ty­czą­cy lek­tu­ry obowiązkowej.
  2. Czy­tasz temat wypra­co­wa­nia i piszesz swo­ją TEZĘ (zga­dzasz się, nie zga­dzasz się, masz ambi­wa­lent­ne stanowisko).
  3. Wymy­ślasz 3 argu­men­ty. Jakie stwier­dze­nia potwier­dza­ją, że Two­ja TEZA jest słuszna?
  4. DŁUGO I DOGŁĘBNIE ana­li­zu­jesz frag­ment dołą­czo­ny do zada­nia. Wybie­rasz przy­kład, któ­ry pasu­je do argu­men­tu, piszesz co naj­mniej 6 zdań odno­szą­cych się do frag­men­tu. Dobrze zadzia­ła cytat.
  5. Opi­su­jesz przy­kła­dy z innych tek­stów kul­tu­ry (książ­ki, fil­my) w kon­tek­ście pozo­sta­łych argumentów.
  6.  Zadbaj o zróż­ni­co­wa­ną skład­nię (czte­ry typy wypo­wie­dzeń: zda­nie poje­dyn­cze, zło­żo­ne, wie­lo­krot­nie zło­żo­ne, cytat, pyta­ją­ce, wtrą­ce­nie, imie­sło­wo­wy rów­no­waż­nik zda­nia) i lek­sy­kę (fra­ze­olo­gizm, synonimy). 
  7. Nie powta­rzaj słów — przez każ­de powtó­rze­nie w aka­pi­cie gdzieś pła­cze panda. 
  8. Pil­nu­jesz, żeby prze­kro­czyć 250 słów. Jeśli bra­ku­je – piszesz cokol­wiek, choć­by „POZDRAWIAM POZDRAWIAM POZDRAWIAM” (- to żart, oczy­wi­ście lepiej pisać z sensem).
  9. Spraw­dzasz, czy na pew­no argu­men­ty potwier­dza­ją TEZĘ i czy nie zmienił_ś swo­je­go zda­nia w poło­wie pracy.
  10. Czy­tasz wypra­co­wa­nie i spraw­dzasz, czy pra­ca jest napi­sa­na po polsku.

Do 23 sierp­nia jest jesz­cze tro­chę cza­su. Naj­le­piej nauczysz się pisać, po pro­stu tre­nu­jąc roz­praw­ki. Mogę Ci w tym pomóc – ofe­ru­ję kom­plek­so­wą pomoc, ana­li­zę błę­dów i pora­dy na przy­szłość 👉🏼 https://​baba​od​pol​skie​go​.pl/​p​r​o​d​u​k​t​/​s​p​r​a​w​d​z​a​n​i​e​-​r​o​z​p​r​a​w​e​k​-​m​a​t​u​r​a​-​p​o​d​s​t​a​w​o​w​a​-​m​a​t​u​r​a​-​n​a​-​p​i​a​t​k​e​-​5​-​r​o​z​p​r​a​w​ek/

Pode­ślij ten wpis komuś, kto pisze matu­rę w sierpniu!