Czy sły­sze­li­ście o Sta­ni­sła­wie, któ­rej dra­mat “Spra­wa Dan­to­na” zekra­ni­zo­wał sam Andrzej Waj­da? To dzi­siej­sza boha­ter­ka cyklu „Super­ba­by”! Sta­ni­sła­wa Przy­by­szew­ska była nie­ślub­ną cór­ką pisa­rza Sta­ni­sła­wa Przy­by­szew­skie­go i malar­ki Anie­li Pają­ków­ny. Przy­by­szew­ski uwo­dził malar­kę, choć miał żonę, Dagny, i roman­so­wał z Jadwi­gą, żoną Jana Kaspro­wi­cza. Anie­la wycho­wy­wa­ła cór­kę samo­dziel­nie i jed­no­cze­śnie wal­czy­ła o swo­ją karie­rę malar­ską, jed­nak śro­do­wi­sko odwró­ci­ło się od pan­ny z dziec­kiem. Wresz­cie malar­ka zmar­ła na zapa­le­nie płuc, a jede­na­sto­let­nią Sta­sią zaję­ło się wujo­stwo. Jakiś czas póź­niej ojciec, żona­ty już z Jadwi­gą, ofi­cjal­nie ją uznał i dał jej swo­je nazwi­sko. W Pozna­niu roz­po­czę­ła stu­dia muzycz­ne i zapi­sa­ła się na wykła­dy na wydzia­le filo­lo­gicz­nym, a jed­no­cze­śnie samo­dziel­nie stu­dio­wa­ła eko­no­mię, psy­cho­lo­gię i pod­sta­wy nauk socjo­lo­gicz­nych. Pozna­ła wte­dy mala­rza Jana Panień­skie­go, z któ­rym wzię­ła ślub i wyje­cha­ła do Gdań­ska. Pisa­ła opo­wia­da­nia i dra­ma­ty, w dużej mie­rze poświę­co­ne rewo­lu­cji fran­cu­skiej. Nie­spo­dzie­wa­nie jej mąż zmarł w Pary­żu. Jej stan zdro­wia rów­nież pogar­szał się, a ona uza­leż­ni­ła się od mor­fi­ny. Utrzy­my­wa­ła się z zasił­ków i sty­pen­diów oraz z pomo­cy finan­so­wej przy­rod­niej sio­stry, Iwy (cór­ki Dagny). Wte­dy też napi­sa­ła swo­je naj­słyn­niej­sze dzie­ło — dra­mat “Spra­wa Dan­to­na”, na pod­sta­wie któ­re­go powstał film “Dan­ton” Andrze­ja Waj­dy. Zmar­ła z wycień­cze­nia i bie­dy w wie­ku nie­speł­na 34 lat. Bio­gra­fie wszyst­kich super­bab znaj­dzie­cie na mojej stro­nie pod tagiem “patron­ki”. #super­ba­by #patron­ki #sta­ni­sła­wa­przy­by­szew­ska #sta­ni­sla­wa­przy­by­szew­ska .