Aga­ta ma osiem­na­ście lat i ostat­nie czte­ry lata swo­je­go życia spę­dzi­ła na wal­ce z ano­rek­sją. Wygra­ła z cho­ro­bą, ale o jej realiach, wła­snej sytu­acji szkol­nej i mate­rial­nej, a przede wszyst­kim o tym, jak się­gać po pomoc — poroz­ma­wia­my w cyklu „Z babą o budzie” 11 stycz­nia o 18.00.
Aga­ta zosta­łam wyróż­nio­na w kon­kur­sie na Mło­dzie­żo­wą Ini­cja­ty­wę Roku, orga­ni­zo­wa­nym przez Kan­ce­la­rię Pre­ze­sa Rady Mini­strów i wysto­so­wa­ła pety­cję do Mini­ster­stwa Zdro­wia, bo pla­nu­je wal­czyć o egze­kwo­wa­nie praw do zdro­wia: https://​tiny​.pl/​w​t​j55
O Aga­cie przeczytacie: