Na pod­sta­wie powie­ści “Zadzi­wia­ją­cy Mau­ry­cy i jego edu­ko­wa­ne gry­zo­nie”, jed­nej ze “Świa­ta Dys­ku” Ter­ry­’e­go Prat­chet­ta powsta­ła ani­ma­cja “Zadzi­wia­ją­cy kot Mau­ry­cy”,  ja mam dla Was pięć poje­dyn­czych zapro­szeń na pokaz spe­cjal­ny z udzia­łem papie… Pio­tra Adam­czy­ka, któ­ry odbę­dzie się 18 stycz­nia (w śro­dę) o godzi­nie 18:00 w kinie Atlan­tic przy ul. Chmiel­nej 33 w Warszawie.


To rewe­la­cyj­na opo­wieść szczu­rach, któ­re zysku­ją samo­świa­do­mość, zaczy­na­ją two­rzyć spo­łecz­ność, ale poja­wia się też strach, któ­ry potę­gu­je wła­dza — dzię­ki nie­mu wie­lu wybie­rze ucie­mię­że­nie zamiast wol­no­ści. To Orwell dla mło­dych czy­tel­ni­ków z nie­sa­mo­wi­tą wyobraź­nią Prat­chet­ta. Dodaj­cie do niej postać nie­zbyt roz­gar­nię­te­go chłop­ca, odważ­ną i pomy­sło­wą dziew­czy­nę oraz kota Mau­ry­ce­go. Mówiąc o mło­dzie­ży, mam na myśli wszyst­kich powy­żej 12 r.ż., bo to histo­ria o tym, że nie tyl­ko to, co pięk­ne, jest dobre; o bru­tal­no­ści, pysze, okru­cień­stwie, a tak­że o pięk­nie przy­jaź­ni i zaufa­niu. To tak­że jed­na z lep­szych lek­cji WOS‑u, bo poka­zu­je, że wszyst­kie spo­łecz­no­ści są war­to­ścio­we i powin­ni­śmy ze sobą roz­ma­wiać, nawet jeśli nie darzy­my się sym­pa­tią i mamy inne poglądy. 

Ale to wiem z książ­ki, a jak będzie w kinie? Wy mi powiecie!Co trze­ba zro­bić, by obej­rzeć film pod­czas poka­zu specjalnego?

  1. Udo­stęp­nij, jeśli możesz, infor­ma­cje o kon­kur­sie (ten punkt nie jest obligatoryjny). 

  2. Napisz pod tym postem na moim Insta­gra­mie @babaodpolskiego, jaka była Two­ja ulu­bio­na książ­ka z dzie­ciń­stwa i dla­cze­go chęt­nie pole­casz ją innym. 

  3. Wyślij mi na priv śmiesz­ne zdję­cie kota (miau!).


Wybo­ru doko­nu­ję subiek­tyw­nie na pod­sta­wie tego, co napi­sze­cie w komen­ta­rzu i/lub ile zbie­rze on polubień.


Żebym nie dosta­ła kocio­kwi­ku, kon­kurs odby­wa się do 13 stycz­nia włącz­nie tyl­ko na Insta­gra­mie i wpi­sy w innych miej­scach nie będą bra­ne pod uwa­gę. Ogło­sze­nie wyni­ków 14 stycz­nia, ze zwy­cięz­ca­mi skon­tak­tu­ję się pry­wat­nie i wyślę im for­mu­larz zgłoszenia. #współ­pra­ca­bar­te­ro­wa

@kinoświat #kino­świat #kino­swiat 

#ter­ry­prat­chett #mau­ry­cy #ZadziwiającykotMaurycy#światdysku #swiat­dy­sku #Zadzi­wia­ją­cy­Mau­ry­cy­ije­go­edu­ko­wa­ne­gry­zo­nie #kon­kurs #kino #powieść #powie­ść­dlam­ło­dzie­ży #powie­ść­dla­na­sto­lat­ków #książ­ki #książ­ka­ra #czy­tam #kot #cat­sta­gram #prat­chett #szczur