Wpraw­dzie ta matu­ra jesz­cze się nie odby­ła, ale moje dotych­cza­so­we meto­dy naucza­nia były testo­wa­ne na ludziach: wszy­scy prze­ży­li, a nawet zda­li lepiej, niż się spo­dzie­wa­li. Moje doświad­cze­nia doty­czą­ce matu­ry w for­mu­le 2023 obej­mu­ją dzie­ścia wykła­dów w tym na Poli­tech­ni­ce Poznań­skiej, roz­wią­zy­wa­nie matur na żywo dla Per­spek­ty­wicz­nej Matu­rzyst­ki oraz wie­le warsz­ta­tów w szko­łach. Podzie­lę się swo­imi meto­da­mi naucza­nia, tak, byście pode­szli do tego egza­mi­nu bez stre­su. Poka­żę tech­ni­ki, zwró­cę uwa­gę na to, jakie zada­nia nie­ustan­nie się powta­rza­ją, nauczę mojej meto­dy na pisa­nie wypo­wie­dzi argu­men­ta­cyj­nej oraz zda­wa­nie egza­mi­nów ust­nych (wszyst­kie pyta­nia już opra­co­wa­łam). Webi­nar będzie trwał trzy godzi­ny, ale może się prze­dłu­żyć. Po zaku­pie bile­tu – dostęp do nagra­nia nie wygaśnie.