Zapra­szam na kolej­ne spo­tka­nie w ramach cyklu “Z babą o budzie”, któ­ry powstał po to, by roz­ma­wiać o edu­ka­cji. Moją gości­nią jest Moni­ka Adam­ska (@monika_adamska_o_glosie), któ­ra swo­im pięk­nym gło­sem zapew­ni nam wspa­nia­ły wie­czór, a przy tym opo­wie o tym, jak dbać o głos, gdy jest się edukatorem/edukatorką, co jest buj­dą na reso­rach, jeśli cho­dzi o emi­sję gło­su, a w jakie ćwi­cze­nia wypa­da inwe­sto­wać swój czas. Dodat­ko­wo Moni­ka zapew­nia też dosko­na­łe brzmie­nie dla wie­lu pod­ca­ste­rów i pod­ca­ste­rek i jest wolon­ta­riusz­ką w Fun­da­cji Two­ja Pasja oraz Otwar­te Klat­ki. Bar­dzo cie­szę się na to spo­tka­nie i mam nadzie­je wyjść z nie­go mądrzej­sza (i nie dusić się, gdy dużo mówię, jak ryba wyrzu­co­na na brzeg) #baba­od­pol­skie­go #zba­bą­o­bu­dzie #ogło­sie #edu­ka­cja #moni­ka­dam­ska