Roz­ma­wia­łam z Moni­ką Kamiń­ską o jej książ­ce dla mło­dych doro­słych „Wspo­mnie­nia z pla­ne­ty Zie­mia. W tune­lach”. Autor­ka zapo­wie­dzia­ła, że już w nowym roku uka­żą się kolej­ne tomy, ja nie mogę się ich docze­kać. Daw­no nie czy­ta­łam tak har­mo­nij­nie prze­pro­wa­dzo­nej nar­ra­cji, któ­ra łączy dra­ma­tyzm z nadzie­ją, zaba­wę i morał.
Dodat­ko­wo w książ­ce znaj­du­ją się pora­dy dla edu­ka­to­rów, opie­ku­nów, nauczy­cie­li o tym, jak roz­ma­wiać i pro­wa­dzić lek­cje na temat zmian klimatycznych.