Pew­ne­go dnia życie nasto­let­niej Tiger roz­trza­sku­je się na kawał­ki. W chwi­li, gdy tra­ci mat­kę, zanu­rza się w mro­ku, któ­ry roz­dzie­ra ją od środ­ka. Mat­ka była dla niej wszyst­kim. Nie może uwie­rzyć w to, co się sta­ło. Nie umie pogo­dzić się ze stra­tą. Żału­je ostat­nich słów, któ­re wypo­wie­dzia­ła do mat­ki przed jej śmier­cią. Jak teraz ma ruszyć przez życie, gdy towa­rzy­szy jej ciemność?
„How to Make Friends with the Dark” Kath­le­en Glas­gow to opo­wieść o żało­bie i stra­cie. Kath­le­en Glas­gow nakre­śli­ła histo­rię, któ­ra uświa­da­mia, że radze­nie sobie ze śmier­cią bli­skiej oso­by nie ma żad­nej instruk­cji, pod­ręcz­ni­ka, ani schematu.
O tym, jak wes­przeć mło­de oso­by w sytu­acjach stra­ty poroz­ma­wia­ją: Ane­ta Kory­ciń­ska @babaodpolskiego oraz Justy­na Suchec­ka, dzien­ni­kar­ka, autor­ka ksią­żek dla mło­dzie­ży, m.in. “Nie powiem ci, że wszyst­ko będzie dobrze”.

Pole­ce­nia ksią­żek, któ­re poru­sza­ją temat żałoby:

- Mariusz Szczy­gieł „Zrób sobie raj”

- Inga Iwa­siów „Umarł mi”

- Kata­rzy­na Boni  „Gan­ba­re! Warsz­ta­ty umierania”

- Jeff Zent­ner „Good­bye days”

- Kath­le­en Glas­gow „Dziew­czy­na w rozsypce”

Z pole­ceń słuchaczy:

- Bri­gid Kem­me­rer „Listy do utraconej”

- Jen­ni­fer Niven „Wszy­skie jasne miejsca”

- Sta­cey Marie Brown „The boy she hates”