Roz­ma­wia­łam dzi­siaj z Mate­uszem Ryba­kiem @angel_forest22, mło­dym akty­wi­stą, któ­ry od ponad roku dzia­ła na gra­ni­cy. Nie była to łatwa roz­mo­wa, bo mnie bra­ku­je zim­nej krwi, o któ­rej mówił tak wie­le Mate­usz i ze zgro­zą myślę o tym, że mój roz­mów­ca zde­rzył się ze świa­tem i musiał szyb­ko doro­snąć, by zna­leźć w sobie siłę, by rato­wać innych ludzi. Od Mate­usza dowie­dzia­łam się, skąd czer­pie on siły do dzia­ła­nia i jak godzi szkol­ne obo­wiąz­ki z akty­wi­zmem, co nie jest łatwe, bo szko­ła, zamiast udzie­lać wspar­cia, uczy nie­to­le­ran­cji i lęku przed migran­ta­mi.

Dzię­ku­ję Mate­uszu, że opo­wie­dzia­łeś nam o swo­im życiu i wybo­rach. Mam nadzie­ję, że w przy­szło­ści będziesz mógł wyko­rzy­stać swo­je doświad­cze­nia i zmie­nić poli­ty­kę migra­cyj­ną.

A widzów i słu­cha­czy prze­pra­sza­my za pro­ble­my tech­nicz­ne, ale na tym pole­ga magia lasu, że nie ma w nim zasię­gu.

#mate­uszry­bak #akty­wizm #roz­mo­wa #live #zba­ba­obu­dzie #nagra­ni­cy #pod­cast #edu­ka­cja #tole­ran­cja #nie­to­le­ran­cja #wspar­cie