W Świa­to­wym Dniu Świa­do­mo­ści Auty­zmu roz­po­czy­nam na Babo­wych stro­nach mie­siąc poświę­co­ny spek­trum auty­zmu. Trze­cie spo­tka­nie w ramach cyklu to roz­mo­wa na żywo (moż­na brać w niej udział, komen­to­wać i zada­wać pyta­nia) z Kata­rzy­ną Kosec­ką mamą i opie­kun­ką synów w spek­trum, ini­cja­tor­ką pro­te­stu opie­ku­nek i opie­ku­nów osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi 2119, super­bo­ha­ter­ką “Wyso­kich Obca­sów”. Ser­decz­nie zapra­sza­my o godzi­nie 19.00 zarów­no na Face­bo­oku, jak i YouTu­bie @babaodpolskiego. Wszyst­kie wyda­rze­nia zwią­za­ne z mie­sią­cem świa­do­mo­ści auty­zmu: https://​fb​.me/​e​/​K​3​s​a​Z​tP7