Nakła­dem wydaw­nic­twa Fame Art uka­za­ła się książ­ka o emo­cjach – tych pozy­tyw­nych i nega­tyw­nych – “Poże­gna­nie z Weso­łą”, do któ­rej opo­wia­da­nia napi­sa­ły zna­ko­mi­te twór­czy­nie: Nata­lia Gro­siak (Mikro­mu­sic), Bela Komo­szyń­ska (Sor­ry Boys), Mela Kote­luk, Mar­ta Kosa­kow­ska (Mari­ka), Olga Sto­kło­sa i Nata­lia Moskal. Zapra­szam Pań­stwa na roz­mo­wę, któ­rą mam zaszczyt prze­pro­wa­dzić z zało­ży­ciel­ką wydaw­nic­twa i współ­au­tor­ką książ­ki — Nata­lią Moskal. Do zoba­cze­nia na żywo 23 stycz­nia o godz. 18:00. Trans­mi­sja odbę­dzie się zarów­no na Face­bo­oku, jak i YouTube.