We współ­pra­cy  z Naro­do­wym Cen­trum Kul­tu­ry w ramach Naro­do­we­go Pro­gra­mu Roz­wo­ju Czy­tel­nic­twa 2.0 stwo­rzy­łam sce­na­riusz lek­cji oraz świą­tecz­ny chal­len­ge czy­tel­ni­czy, któ­ry  zachę­cał w mediach spo­łecz­no­ścio­wych do spę­dze­nia Świąt z książką.