Jestem pod­eks­cy­to­wa­na i cho­ciaż mam świa­do­mość, że publi­ko­wa­nie o pół­no­cy nie jest dobrym pomy­słem, to muszę SZYBKO podzie­lić się z Wami wspa­nia­łą informacją:
👇
W pią­tek 25 lute­go o godz. 18.00 odbę­dzie się live mojej roz­mo­wy z Anną Bańkowską.
👆
Wyja­śni­my wszyst­kie kon­tro­wer­sje doty­czą­ce nowe­go tłu­ma­cze­nia „Anne z Zie­lo­nych Szczy­tów”, poroz­ma­wia­my o roli tłu­ma­cza w kształ­to­wa­niu kul­tu­ry, o zbrod­niach na tra­dy­cji, poszu­ki­wa­niach majow­ni­ków, odczy­ty­wa­niu tek­stu w kon­tek­ście aty­po­wo­ści, a przede wszyst­kim o... 𝐒𝐙𝐊𝐎𝐋𝐄. 𝑪𝒛𝒚 𝒋𝒆𝒔𝒕 𝒘 𝒏𝒊𝒆𝒋 𝒄𝒛𝒂𝒔 𝒊 𝒎𝒊𝒆𝒋𝒔𝒄𝒆 𝒏𝒂 𝒓𝒐𝒛𝒎𝒐𝒘𝒚 𝒐 𝒕ł𝒖𝒎𝒂𝒄𝒛𝒆𝒏𝒊𝒂𝒄𝒉? 𝑰𝒍𝒖 𝒕ł𝒖𝒎𝒂𝒄𝒛𝒚/𝒆𝒌 𝒛𝒏𝒂𝒔𝒛? 

👉 𝙇𝙄𝙉𝙆 𝘿𝙊 𝙒𝙔𝘿𝘼𝙍𝙕𝙀𝙉𝙄𝘼https://​fb​.me/​e​/​1​9​W​c​v​Z​g3Q

🤩 Może­cie mieć wpływ na to spo­tka­nie: wszel­kie pyta­nia pole­cam zada­wać na stro­nie wyda­rze­nia lub w trak­cie spotkania. 

🎬Oczy­wi­ście mam zamiar użyć wszyst­kich swo­ich mocy i spra­wić, że stre­am odbę­dzie się jed­no­cze­śnie na YT, Fb i IG, ale dla bez­pie­czeń­stwa — dołącz­cie do wydarzenia.

Będzie­cie ze mną? 

EDIT: wstawiam dostęp do zapisanego nagrania: