dla kogo: 18 – 30 lat

co trze­ba zro­bić: dzia­ła­nie mło­dzie­żo­we pole­ga­ją­ce na stwo­rze­niu arty­kuł, fil­mu lub komik­su albo prze­pro­wa­dze­niu zajęć w szko­le, któ­re będą poru­sza­ły pro­blem zmia­ny kli­ma­tu i moty­wo­wa­ły do dzia­ła­nia na rzecz ochro­ny klimatu. 

Dzia­ła­nie powin­no odwo­ły­wać się do prze­ka­zów pro­jek­tu “1Planet4All – Razem dla klimatu!”:

  • Buduj­my świa­do­me kli­ma­tycz­nie spo­łecz­no­ści, zna­ją­ce skut­ki i kon­se­kwen­cje zmia­ny klimatu.
  • Dzia­łaj­my wspól­nie, soli­dar­nie jako odpo­wie­dzial­ne spo­łe­czeń­stwo oby­wa­tel­skie, zna­ją­ce moż­li­wo­ści indy­wi­du­al­ne­go i zbio­ro­we­go działania.
  • Zmia­na kli­ma­tu doty­czy wszyst­kich i dzie­je się tu i teraz.
  • Podej­muj­my lokal­ne ini­cja­ty­wy, pozna­jąc swo­je moż­li­wo­ści i wpływ na zja­wi­ska globalne.
  • Potrzeb­ne nam rze­tel­ne infor­ma­cje dobrej jako­ści, aby sze­rzyć wie­dzę o zmia­nie kli­ma­tu i świa­do­mość o moż­li­wo­ściach działania.
  • Zamiast stra­szyć – uczmy dzia­łać! Jak mówić i uczyć o zmia­nie kli­ma­tu, żeby moty­wo­wać, a nie budzić apatię.

oraz odpo­wia­dać na jeden z wybra­nych tematów:

  • dla­cze­go kry­zys kli­ma­tycz­ny jest nazy­wa­ny kry­zy­sem wyobraźni?
  • co ozna­cza spra­wie­dli­wość klimatyczna?,
  • czym są mądre dzia­ła­nia na rzecz klimatu?
do kie­dy: 08.04.2022

nagro­da: Nagro­dą w kon­kur­sie jest wyjazd na obóz kli­ma­tycz­ny do Austrii w dniach 22 – 29 maja 2022, orga­ni­zo­wa­ny przez „Sys­tem chan­ge, not cli­ma­te chan­ge!” – ruch spo­łecz­ny, któ­ry skła­da się z akty­wi­stów i akty­wi­stek oraz ini­cja­tyw współ­pra­cu­ją­cych ze sobą w celu for­so­wa­nia soli­dar­ne­go roz­wią­za­nia kry­zy­su klimatycznego.