Sło­ik z argu­men­ta­mi prze­ciw­ko kano­no­wi lek­tur nie­dłu­go pęk­nie, jest ich wię­cej niż minut spę­dzo­nych w war­szaw­skich kor­kach. Cza­sa­mi jed­nak war­to prze­kuć złe doświad­cze­nia w suk­ce­sy, nauczyć się bawić tym, cze­go nie może­my zmie­nić. W tym celu spo­tka­my się już 12 kwiet­nia na warsz­ta­tach o pra­cy z lekturami!

Pod­czas warsz­ta­tów nauczy­my się prze­ska­ki­wać kło­dy, robić prze­wro­ty, tra­fiać do kosza i kozło­wać tak, by zebrać owa­cje wszyst­kich uczą­cych się, a pra­co­wać będzie­my z nie­ła­twym mate­ria­łem: znie­chę­co­ny­mi mło­dy­mi ludź­mi i nie­zro­zu­mia­ły­mi dla nich tek­sta­mi. Udo­wod­ni­my sobie, że cho­ciaż nam się nie chce i jeste­śmy znu­że­ni, to jed­nak potra­fi­my wykrze­sać iskrę i odgry­wać w wyobraź­ni uczniow­skiej sce­ny wiel­kich bitew, roman­sów i pochło­nąć ich niczym morze Ody­se­usza, a to wszyst­ko dzię­ki roz­mo­wie o książ­kach, któ­re zna­my nie­mal na pamięć, a któ­re znów musi­my przy­bli­żać mło­dym czy­tel­ni­kom. Przyj­rzy­my się liście obo­wiąz­ko­wych pozy­cji lite­rac­kich dla 7 i 8 klas szko­ły pod­sta­wo­wej oraz szko­ły ponad­pod­sta­wo­wej i wyj­dzie­my z gło­wą gotu­ją­cą się od pomysłów. 

Myślą prze­wod­nią warsz­ta­tów będą sło­wa Kubu­sia Puchat­ka “żeby nam się chcia­ło, tak jak nam się nie chce”. 


Wyda­rze­nie odby­wa się w ramach Wir­tu­al­nych Tar­gów dla Biblio­tek orga­ni­zo­wa­nych przez dys­try­bu­to­ra ksią­żek OSDW Azy­mut (13 mar­ca – 28 kwiet­nia 2023). Nie prze­gap wyda­rze­nia – cze­ka­ją na Was kon­kur­sy, webi­na­ria, warsz­ta­ty onli­ne i mnó­stwo raba­tów na nowo­ści wydawnicze.