Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie “Kazań sej­mo­wych” Pio­tra Skar­gi  (czas akcji, język, moty­wy, kon­tek­sty, sym­bo­le, ale­go­rie) znaj­dziesz w moim skle­pie!

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Korzy­stasz z przy­go­to­wa­ne­go prze­ze mnie stresz­cze­nia i opra­co­wa­nia lek­tu­ry, jeśli potrze­bu­jesz opra­co­wa­nia pytań ust­nych, zaj­rzyj na: matu­ra ust­na “Kaza­nia Sejmowe”

KAZANIA SEJMOWE

Autor

Ks. Piotr Skarga

Piotr Powę­ski, drob­no­miesz­cza­nin z Grój­ca na Mazow­szu, syn mły­na­rza; stu­dio­wał w Aka­de­mii Kra­kow­skiej, a w 1564 r. przy­jął świę­ce­nia kapłań­skie, w 1569 r. wstą­pił do zako­nu jezu­itów w Rzy­mie. Po powro­cie do kra­ju został pierw­szym rek­to­rem Aka­de­mii Wileńskiej. 

Rodzaj literacki

epi­ka

Gatunek literacki

kaza­nie — gatu­nek lite­ra­tu­ry użyt­ko­wej o cha­rak­te­rze dydak­tycz­no-reli­gij­nym i per­swa­zyj­nym; może mieć cha­rak­ter utwo­ru literackiego

Data wydania

Kaza­nia sej­mo­we” zosta­ły napi­sa­ne w 1597 r. i wyda­ne dwa lata póź­niej jako doda­tek do „Kazań na nie­dzie­lę i świąt całe­go roku”. W 1600 r. dołą­czo­ne zosta­ły do wyda­nia „Kazań o sied­miu sakra­men­tach”, a w 1610 r. uka­za­ły się w zbiorze„Kazania sej­mo­we”.

Epoka literacka

rene­sans

Geneza

Skar­ga od 1588 r. był nadwor­nym kazno­dzie­ją kró­la Zyg­mun­ta III Wazy, więc do jego obo­wiąz­ków nale­ża­ło gło­sze­nie kazań w trak­cie obrad sejmu.

Kazno­dzie­ja nazy­wał siebie„posłem duchow­nym”, gło­si­cie­lem i obroń­cą wia­ry, porząd­ku i zwo­len­ni­kiem pla­nów wład­cy. W 1597 r. zosta­ło spi­sa­nych osiem kazań na sejm, ale osta­tecz­nie kaza­nia nie zosta­ły wygło­szo­ne, bo sejm zerwano.

Problematyka

W płat­nej wer­sji pliku.

Streszczenie

W płat­nej wer­sji pliku.

Symbolika

W płat­nej wer­sji pliku.

Motywy literackie

W płat­nej wer­sji pliku.

Konteksty

W płat­nej wer­sji pliku.

Co się jeszcze omawia przy tej lekturze?

W płat­nej wer­sji pliku.

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie “Kazań sej­mo­wych” Pio­tra Skar­gi  (czas akcji, język, moty­wy, kon­tek­sty, sym­bo­le, ale­go­rie) znaj­dziesz w moim skle­pie!

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Chcesz zapisać się na korepetycje?