W puli pytań jaw­nych na matu­rę ust­ną nie ma zbyt wie­lu pytań o „Kaza­nia sej­mo­we”, nie­mniej jed­nak war­to się jak naj­le­piej przy­go­to­wać do odpo­wie­dzi. Tekst, choć momen­ta­mi trud­ny w lek­tu­rze, zawie­ra uni­wer­sal­ną dia­gno­zę cho­rób nawie­dza­ją­cych Pol­skę – z tego wzglę­du napraw­dę war­to przy­swo­ić choć­by kil­ka pod­sta­wo­wych fak­tów o lek­tu­rze! Jeże­li nie wiesz, jak prze­brnąć przez utwór, koniecz­nie zapo­znaj się z moimi opra­co­wa­nia­mi pytań jaw­nych. Znaj­dziesz tu zagad­nie­nia z „Kazań sej­mo­wych” na 2024 i 2025 oraz pyta­nia archiwalne. 

 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Kazania sejmowe”

  2,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – pełen zestaw 40 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań jawnych na maturę ustną 2025 – pełen zestaw 53 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2025 – „Kazania sejmowe”

  2,00 VAT
  Dodaj do koszyka

Pytania archiwalne