Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Czy wiesz, że nie musisz znać na wylot całych „Pamięt­ni­ków” Jana Chry­zo­sto­ma Paska? Na matu­rze ust­nej obo­wią­zu­je zna­jo­mość frag­men­tów utwo­ru – a poni­żej przed­sta­wiam kon­spek­ty odpo­wie­dzi, któ­re zagwa­ran­tu­ją Ci 100% na matu­rze, zarów­no w 2024, jak i w 2025 roku!

 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Pamiętniki”

  2,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – pełen zestaw 40 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań jawnych na maturę ustną 2025 – pełen zestaw 53 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2025 – „Pamiętniki”

  2,00 VAT
  Dodaj do koszyka

Pytania archiwalne

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Produkt ze sklepu - Baba od polskiego opracowanie i streszczenie Jan Chryzostom Pasek - Pamiętniki
Pro­dukt ze skle­pu – Baba od pol­skie­go opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie Jan Chry­zo­stom Pasek – Pamiętniki

Peł­ne opra­co­wa­nie i stresz­cze­nie “Pamięt­ni­ków” Jana Chry­zo­sto­ma Paska  (czas akcji, język, moty­wy, kon­tek­sty, sym­bo­le, ale­go­rie) znaj­dziesz w moim skle­pie jedy­nie za 5 zł! To az 27 stron!

Jeśli to czy­tasz — daj mi znać 🧡 na swo­im ulu­bio­nym kanale:

Chcesz zapisać się na korepetycje?