Zgod­nie z wyma­ga­nia­mi matu­ral­ny­mi w nowej for­mu­le nie­zbęd­na jest zna­jo­mość wybra­nych bajek Igna­ce­go Kra­sic­kie­go. Jest ich jed­nak tak wie­le, że może być trud­no ogra­ni­czyć się do wybra­nych utwo­rów. Któ­re baj­ki nale­ży obo­wiąz­ko­wo znać, aby móc odpo­wie­dzieć na wszyst­kie pyta­nia jaw­ne? Zapo­znaj się z kon­spek­ta­mi odpo­wie­dzi, któ­re pozwo­lą Ci unik­nąć kło­po­tów na egza­mi­nie! Poni­żej znaj­dziesz zarów­no opra­co­wa­nia zagad­nień na 2024 i 2025, jak i pyta­nia z poprzed­nich lat, któ­re pomo­gą Ci lepiej zro­zu­mieć materiał.

 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – bajki Ignacego Krasickiego

  2,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – pełen zestaw 40 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań jawnych na maturę ustną 2025 – pełen zestaw 53 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2025 – bajki Ignacego Krasickiego

  2,00 VAT
  Dodaj do koszyka

Pytania archiwalne