Kon­rad Wal­len­rod” to jeden z naj­waż­niej­szych poema­tów w dorob­ku Ada­ma Mic­kie­wi­cza, ale nie da się ukryć, że nie jest zbyt przy­stęp­ną lek­tu­rą. Na doda­tek na matu­rze ust­nej z języ­ka pol­skie­go może poja­wić się pyta­nie wła­śnie o ten utwór. Jeśli nie chcesz oblać egza­mi­nu, koniecz­nie prze­czy­taj poniż­sze pro­po­zy­cje odpo­wie­dzi na pyta­nia jaw­ne doty­czą­ce „Kon­rad Wal­len­rod”. Zapo­znaj się zarów­no z obo­wią­zu­ją­cy­mi pyta­nia­mi na 2024 i 2025, jak i z zagad­nie­nia­mi archi­wal­ny­mi (war­to!).

 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Konrad Wallenrod”

  6,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – pełen zestaw 40 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań jawnych na maturę ustną 2025 – pełen zestaw 53 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2025 – „Konrad Wallenrod”

  6,00 VAT
  Dodaj do koszyka

Pytania archiwalne