Wstęp (wprowadzenie):

Arty­ści w swo­ich utwo­rach lite­rac­kich czę­sto podej­mu­ją pró­bę odpo­wie­dzi na pyta­nia, któ­re zada­je sobie każ­dy czło­wiek. Boha­te­ro­wie, czę­sto sto­ją­cy przed trud­ny­mi wyzwa­nia­mi, swo­ją posta­wą udo­wad­nia­ją słusz­ność okre­ślo­ne­go postę­po­wa­nia lub poka­zu­ją nega­tyw­ne skut­ki pod­ję­tych decy­zji – dzię­ki temu czy­tel­ni­cy mogą skon­fron­to­wać wyda­rze­nia opi­sa­ne w lite­ra­tu­rze z wła­snym świa­to­po­glą­dem. Szcze­gól­nie istot­ną rolę odgry­wa­ją utwo­ry podej­mu­ją­ce tema­ty egzy­sten­cjal­ne i poli­tycz­ne: dzię­ki nim ludzie mogą się dowie­dzieć, jak postą­pić w sytu­acji tra­gicz­nej, kie­dy dobro oso­bi­ste stoi w sprzecz­no­ści z dobrem państwa.

Rozwinięcie („Konrad Wallenrod”):

Adam Mic­kie­wicz w „Kon­ra­dzie Wal­len­ro­dzie” zasto­so­wał maskę histo­rycz­ną – cho­ciaż akcja utwo­ru roz­gry­wa­ła się w Zako­nie Krzy­żac­kim u schył­ku XIV wie­ku, wyda­rze­nia były komen­ta­rzem do XIX-wiecz­nej sytuacji...

  • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Konrad Wallenrod”

    6,99 VAT
    Dodaj do koszyka

Zbiór opra­co­wań zagad­nień z puli pytań jaw­nych na matu­rę ust­ną 2024 z języ­ka pol­skie­go pozwo­li Ci jesz­cze lepiej przy­go­to­wać się do egza­mi­nu! W ebo­oku oma­wiam wszyst­kie 4 zagad­nie­nia z „Kon­ra­da Wal­len­ro­da” Ada­ma Mic­kie­wi­cza oraz poda­ję kon­tek­sty z innych lek­tur obo­wiąz­ko­wych. Znaj­dziesz tu mię­dzy inny­mi omó­wie­nie tema­tu „Jakie pro­ble­my egzy­sten­cjal­ne i poli­tycz­ne przed­sta­wia lite­ra­tu­ra?” na pod­sta­wie „Kon­ra­da Wallenroda”.