Tag: polityka

Film w szkole: „Biała odwaga”

5 moty­wów z fil­mu “Bia­ła odwa­ga”, któ­re wyko­rzy­stasz pod­czas lek­cji języ­ka pol­skie­go oraz jako kon­tekst w wypra­co­wa­niu. KONKRETNE PRZYKŁADY!

Newsweek Polska: Nam potrzeba wielkiej zmiany

Ja już powie­dzia­łam, co wie­dzia­łam, więc wkle­jam za Alek­san­dra Pezda:
Za chwi­le deba­ta a ja zno­wu o szko­le z Baba od pol­skie­go któ­ra mówi mi:
“Szko­da, że więk­szość poli­ty­ków nie dosię­ga uczniow­skich marzeń o czy­stej poli­ty­ce – takiej dla spra­wy, nie dla par­tii czy wygra­nych miejsc w Sej­mie”. Plus poja­wi­łam się na okład­ce, by zachę­cać do głosowania. 

POLITYKA: Obywatel Rauhut + informacje o “Z Babą o budzie”

Oby­wa­tel M.R.

Jakie problemy egzystencjalne i polityczne przedstawia literatura? Omów zagadnienie na podstawie Konrada Wallenroda Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Opra­co­wa­nie pyta­nia z puli pytań jaw­nych na matu­rze ust­nej z języ­ka pol­skie­go w 2024.

Szmata – nie wpisuj w Google!

O nad­uży­wa­nym w tym tygo­dniu sło­wie “szma­ta”. #komen­tu­ję

Kordian a polityka 2018

Kor­dian był zbyt inte­li­gent­ny, żeby spo­koj­nie żyć w Polsc e”.

error: Chcesz pobrać treść? Zapraszam do www.babaodpolskiego.pl/sklep