Oby­wa­tel M.R. (to tak jesz­cze w kwe­stii the­atrum mun­di). W naj­now­szej “Poli­ty­ce” uka­zał się arty­kuł Mar­ty Mazuś o Mać­ku Rau­hu­cie. Oka­za­ło się, że wypo­wia­da się w nim nie tyl­ko jakaś Baba od pol­skie­go, lecz tak­że dyrek­tor­ka byłej szko­ły, w któ­rej uczył się Maciek, jest Kró­lo­wa Ali­na Czy­żew­ska♥️ i rad­ca praw­ny, któ­ry spra­wił, że wszy­scy się pozna­li­śmy: Adam Kuczyń­ski🦊.
Pole­cam ten tekst tak­że w kon­tek­ście ostat­nie­go komen­ta­rza o tym, że ktoś tu jest ste­ro­wa­ny przez jakieś siły wyż­sze (pew­nie polityczne). 
Nie zabra­kło wzmian­ki o naszym cyklu roz­mów o edu­ka­cji “Z babą o budzie” i, korzy­sta­jąc z oka­zji, ogła­szam, że 5 listo­pa­da o 11.00 na IG poroz­ma­wia­my z Nata­lią Zastę­pą (fina­list­ką The Voice Kids, fina­list­ką The Voice of Poland, zwy­cięż­czy­nią Pre­mier na 58.KFPP w Opo­lu) o łącze­niu edu­ka­cji z pra­cą i pasją. 
Już teraz zapraszamy.