Odpra­wa posłów grec­kich”, czy­li pierw­sza pol­ska tra­ge­dia rene­san­so­wa, jest co roku repre­zen­to­wa­na przez kil­ka pytań. Na liście do matu­ry ust­nej 2024 i 2025 są po 2 pyta­nia. Aby zdać egza­min, musisz wyka­zać się zna­jo­mo­ścią prze­bie­gu nara­dy u kró­la Pria­mu­sa, posta­wy Ante­no­ra oraz moty­wa­cji Alek­san­dra. Poni­żej znaj­dziesz przy­kła­do­we omó­wie­nia zagadnień.

 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Odprawa posłów greckich”

  4,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – pełen zestaw 40 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań jawnych na maturę ustną 2025 – pełen zestaw 53 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2025 – „Odprawa posłów greckich”

  4,00 VAT
  Dodaj do koszyka

Pytania archiwalne