Boska kome­dia” to jeden z tych utwo­rów z listy lek­tur obo­wiąz­ko­wych na matu­rę ust­ną, któ­re po pro­stu trze­ba znać – albo przy­naj­mniej wie­dzieć, któ­re frag­men­ty są naj­waż­niej­sze, aby móc udzie­lić wyczer­pu­ją­cej odpo­wie­dzi. Na poniż­szej liście przed­sta­wiam kon­spek­ty odpo­wie­dzi na wszyst­kie pyta­nia z „Boskiej kome­dii” Dan­te­go. Oprócz listy pytań jaw­nych na 2024 i 2025 znaj­dziesz tu rów­nież pyta­nia archi­wal­ne. War­to je przej­rzeć pod­czas przy­go­to­wań do egzaminu!

 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Boska komedia”

  2,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – pełen zestaw 40 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań jawnych na maturę ustną 2025 – pełen zestaw 53 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2025 – „Boska komedia”

  2,00 VAT
  Dodaj do koszyka

Pytania archiwalne