Na matu­rze ust­nej z języ­ka pol­skie­go nie ma zbyt wie­lu pytań doty­czą­cych „Kro­ni­ki pol­skiej” Gal­la Ano­ni­ma. Jeże­li nie wiesz, jak się przy­go­to­wać do egza­mi­nu, koniecz­nie prze­czy­taj przy­go­to­wa­ne poni­żej opra­co­wa­nia! Odpo­wie­dzi na poszcze­gól­ne pyta­nia będą doda­wa­ne regu­lar­nie. Poni­żej znaj­dziesz zarów­no pyta­nia jaw­ne na 2024, jak i zagad­nie­nia z „Kro­ni­ki pol­skiej” na 2025 oraz pyta­nia z poprzed­nich lat. 

 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Kronika polska”

  2,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – pełen zestaw 40 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań jawnych na maturę ustną 2025 – pełen zestaw 53 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2025 – „Kronika polska”

  2,00 VAT
  Dodaj do koszyka

Pytania archiwalne