Kwiat­ki świę­te­go Fran­cisz­ka z Asy­żu” są jed­ną z naj­bar­dziej pogod­nych lek­tur na liście pozy­cji obo­wiąz­ko­wych do matu­ry ust­nej z języ­ka pol­skie­go. W zbio­rze krót­kich histo­ry­jek opi­sa­na zosta­ła filo­zo­fia świę­te­go-asce­ty, któ­ry miło­wał ludzi i przy­ro­dę. Jeże­li nie chcesz czy­tać wszyst­kich „Kwiat­ków” (pole­cam, zwłasz­cza dla frag­men­tu o „pro­stacz­kach”!), poni­żej znaj­dziesz kon­spek­ty odpo­wie­dzi na pyta­nia z puli jaw­nej. Jeże­li nie wiesz, cze­go się spo­dzie­wać na matu­rze ust­nej w 2024 lub 2025, poni­żej znaj­dziesz goto­we odpowiedzi!

 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – „Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu”

  2,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2024 – pełen zestaw 40 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań jawnych na maturę ustną 2025 – pełen zestaw 53 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2025 – „Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu”

  2,00 VAT
  Dodaj do koszyka

Pytania archiwalne