Na matu­rze ust­nej z języ­ka pol­skie­go nie ma zbyt wie­lu pytań o „Ody­se­ję” Home­ra, ale to nie zna­czy, że możesz zlek­ce­wa­żyć epos opo­wia­da­ją­cy o przy­go­dach Ody­se­usza! Na szczę­ście za każ­dym razem w pole­ce­niu poja­wia się nakaz odwo­ła­nia wyłącz­nie do frag­men­tów, dla­te­go komi­sja nie będzie spraw­dzać wyryw­ko­wo zna­jo­mo­ści całe­go utwo­ru. Jakie pyta­nia jaw­ne z „Ody­sei” będą obo­wią­zy­wać na matu­rze ust­nej w 2025? Poni­żej znaj­dziesz omó­wie­nia zagad­nień. Przy­po­mi­nam rów­nież, że „Ody­se­ja” zosta­ła skre­ślo­na z listy pytań na 2023 i 2024.

 • Opracowanie pytań jawnych na maturę ustną 2025 – pełen zestaw 53 lektur

  150,00 VAT
  Dodaj do koszyka
 • Opracowanie pytań na maturę ustną 2025 – „Odyseja”

  2,00 VAT
  Dodaj do koszyka

Pytania archiwalne

Matura 2023 – pytania dotyczące „Odysei”:

 1. Ludz­kie życie jako wędrów­ka. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci frag­men­tów Ody­sei Home­ra. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 2. Motyw powro­tu do rodzin­ne­go domu i jego zna­cze­nie w utwo­rze. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci frag­men­tów Ody­sei Home­ra. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.
 3. Czło­wiek i jego zma­ga­nia z prze­zna­cze­niem. Omów zagad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci frag­men­tów Ody­sei Home­ra. W swo­jej odpo­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wybra­ny kontekst.